» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Je vždy efektívne zadováži? si plastové okná s trojsklom?
 
Pridané: 05.10.2015 Vytlačiť článok
 
Ob?uba plastových okien v SR je daná nie len výhodným pomerom kvalita – cena, ale taktiež faktom, že ide prakticky o bezúdržbové prvky. U plastových okien odpadá nutnos? starostlivosti o povrchovú úpravu. Aké okná ale zvoli?, ?ím sa riadi?, je vždy efektívne zadováži? si plastové okná s trojsklom?
 

Plastové okná s trojsklom

Ob?uba plastových okien v SR je daná nie len výhodným pomerom kvalita – cena, ale taktiež faktom, že ide prakticky o bezúdržbové prvky. U plastových okien odpadá nutnos? starostlivosti o povrchovú úpravu. Aké okná ale zvoli?, ?ím sa riadi?, je vždy efektívne zadováži? si plastové okná s trojsklom?

Ako vybera? plastové okná

premium_evokomfortplastove-okno-v-dekoru-dreva

Plastové okna ponúkané na tunajšom trhu by mali vždy sp??a? požiadavky technických noriem z h?adiska úspory tepla. Rozhodujúcim parametrom je tzv. prestup tepla oknom ozna?ovaný Uw. ?ím menší je tento parameter, tým je okno úspornejšie. Pre pasívne domy platí najprísnejšie kritérium Uw maximálne 0,8 W/m2K, v ostatných prípadoch by odporú?aná hodnota nemala prekro?i? 1,2 W/m2K, aj ke? normy pripúš?ajú pre nové okná hodnotu až 1,7 W/m2K.

Uvedené hodnoty platia pre prestup tepla celým oknom. Podstatný vplyv na tepelne izola?né vlastnosti má ako profilový systém, teda rám a krídlo, tak zasklenie, ktoré tvorí vä?šinu plochy okna. Skôr ako sa budeme venova? vlastnostiam izola?ného zasklenia, preberme si vlastnosti profilového systému plastových okien.

Z h?adiska tepelne izola?ných vlastností plastových okien má rozhodujúci vplyv stavebná h?bka. Tá je rozdelená na jednotlivé komory. Pokia? sú splnené základné odporú?ania, ?iže minimálne 5 komôr, nemá rozdelenie na viac komôr už prakticky vplyv na izola?né vlastnosti.

Vo?ba plastových okien by mala by? vždy ovplyvnená najmä tým, kde budú okná slúži? a ?o sa od nich o?akáva. Pokia? je byt umiestnený na rušnom mieste, viac tam fúka alebo sú ?asté nárazy hnaného daž?a, je dobré zvoli? systém so stredovým tesnením, ktorý jednozna?ne lepšie chráni. V tlmení vonkajšieho hluku však napriek tomu samotné trojsko príliš ve?ký vplyv nemá, skôr sa oplatí uvažova? o špeciálnych protihlukových sklách.

Výhody a nevýhody plastových okien trojsklom

Plastové okná s trojsklom poskytujú lepšie tepelne izola?né vlastnosti. Zatia? ?o prestup tepla zasklením pri dvojskle Ug je asi 1,1 W/m2K, pri trojskle je to 0,5 – 0,6 W/m2K. Zasklenie dvojsklom ale nie je potrebné zavrhnú?. Trojsklo je možné ur?ite odporu?i? tam, kde sú náro?nejšie poveternostné podmienky, horské oblasti apod. Tam, kde sú priaznivejšie lokálne klimatické podmienky, bude aj dvojsklo dobre slúži? a prináša? úsporu tepla. Pre pasívne domy sú však trojsklá nevyhnutnos?ou.

Plastové okná zasklené trojsklom môžu ma? aj svoje nevýhody a je potrebné bra? do úvahy tiež ?alšie vlastnosti zasklenia, najmä svetelnú priepustnos? a tzv. solárny faktor. Pre lepšiu izoláciu sú sklenené tabule dvojskiel i trojskiel opatrené špeciálnou tenkou kovovou vrstvou. Tá síce výrazne zlepšuje tepelne izola?né vlastnosti zasklenia, na druhú stranu však do interiéru prechádza menej svetla, pri trojsklách to môže by? už pomerne výrazné.

classic_bila_na-beranku_orech-praha-zapadpremium-zlaty-dub-novostavba---vancurova---havlick?v-brod

Solárny faktor je ?alším parametrom, ktorý by nemal by? v súvislosti s plastovými oknami s trojsklom zanedbávaný. Ide o množstvo slne?nej energie, ktoré prejde do interiéru. Trojsklo ve?mi dobre chráni pred únikom tepla z interiéru, ale taktiež zabra?uje vo vä?šej miere prieniku svetelnej energie do interiéru. Znate?né to môže by? najmä v prechodových obdobiach, akými sú jar a jese?, kedy potrebujeme do interiéru dosta? ?o najviac tepla zo slne?ného žiarenia. „Pri rozhodovaní o tom, aké zasklenie si zadováži?, je potrebné zvažova? viac faktorov, napríklad aj orientáciu stavby vzh?adom k svetovým stranám. Niekedy nemusí by? úplne efektívne opatri? všetky okná v byte ?i dome trojsklami,“ hovorí J. Korbelá?,technický manažér zna?ky VEKRA.

Každé riešenie má svoje výhody, ale je potrebné po?íta? aj s nevýhodami. Pri kúpe plastových okien s trojsklom je preto dobré zaujíma? sa tiež o ?alšie vlastnosti a zloženie izola?ného zasklenia.

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia