» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Dôvody pre kúrenie drevom
 
Pridané: 03.10.2013 Vytlačiť článok
 
ako správne a ekonomicky vykurova?
 
 

Pozri tiež: www.dracie-zily.sk : stránka zameraná na zdravšie a bezpe?nejšie bývanie  

Dôvody pre kúrenie drevom
 • ekologické spa?ovanie

 • Množstvo prijatého CO2 = množstvu vydaného CO2.

  Drevo neobsahuje zlú?eniny síry a ?ažkých kovov:
  absolútne množstvo CO2 vylú?eného horením dreva je 40÷50-krát menšie ako pri spa?ovaní iných druhov palív

 • ekonomické kúrenie

 • spálenie 1 m3 suchého dreva = spáleniu 200 m3 plynu alebo 200 l ?ahkého vykurovacieho oleja 

  Ako správne a ekonomicky vykurova?

        Všeobecne platí, že z jedného kilogramu dreva pri vlhkosti do 20% získame 4 kWh energie. Pri ú?innosti 80% zodpovedá výhrevnos? 1 kg dreva 3,20 kWh. 

  1 kg dreva = 4 kWh energie

        Pre krb si vyberieme napríklad krbovú vložku s nominálnym výkonom 12 kW. Tento výrobcom udávaný údaj ur?uje "hodinový" výkon pri dávke paliva cca 4,3 kg a ú?innosti spa?ovania 70%. Znamená to teda, že pokia? chceme do vykurovaného priestoru doda? 12 kW výkonu, musíme každú hodinu priloži? a spáli? 4,3 kg paliva. Ale chce sa nám priklada? každú hodinu? Mnohí to robia "šikovnejšie" a do krbovej vložky naložia vä?šiu dávku paliva, ?asto ko?ko sa do nej vojde a k tomu ešte priškrtia prívod vzduchu. Ale výsledný efekt je iný ako by sme o?akávali, pretože takýmto spôsobom sa zníži ú?innos? a kvalita spa?ovania, zvyšujú sa emisie a vidite?ným znakom toho je za?iernenie šamotovej výstelky ohniska a skla krbových dvierok. 

        Pri kachlovej peci s nominálnym výkonom ohniska napríklad 4 kW ide rovnako o hodinový výkon, ale ten sa dosiahne spálením len jednej vä?šej dávky paliva raz za 12 hodín. Teda výkon ohniska pri dávke paliva 15 kg a ú?innosti spa?ovania cca 80% je 48 kW, z ?oho je zrejmé že ohnisko kachlovej pece je omnoho výkonnejšie v porovnaní s ohniskom krbovej vložky. Vyprodukovaná energia je uložená do akumula?ného jadra pece a postupne je odovzdávaná sálaním po?as 12 hodín vonkajším kachlicovým alebo omietaným pláš?om pece do priestoru.

  Drevo ako ?istý prírodný produkt

  Kolobeh CO2

  Rastliny sú schopné prijíma? slne?nú energiu a uloži? ju. Pri fotosyntéze sa oxid uhli?itý CO2 a voda premie?a na organickú látku a ostáva uchovaná v dreve ako energia. Pri spa?ovaní sa táto energia znova uvo??uje a využíva sa ako teplo. Príjem CO2 pri raste dreva je rovnako ve?ký, ako množstvo uvo?neného CO2 pri jeho spa?ovaní, t.j. drevo ako hmota je z h?adiska obsahu CO2 neutrálne a tým neza?ažuje životné prostredie na rozdiel od fosílnych palív.

  Laik by možno povedal: "je jedno, akým drevom budem kúri?, dôležité je, že horí a hreje."

  Nie je to však pravda.

        Rôzne dreviny disponujú rozdielnou výhrevnos?ou a horia rozli?ným spôsobom. Všeobecne dávame prednos? tvrdému drevu ako je dub, buk, jase?, gaštan, ovocné dreviny. Horia krásnym plame?om a produkujú ve?a žeravých uhlíkov, ktoré akumulujú a dlho vyžarujú teplo. 

        Nech už vyberieme akéko?vek drevo, malo by by? dobre vysušené (podiel vody v suchom dreve dosahuje cca 20%). Vlhké drevo horí omnoho horšie, pretože ve?ká ?as? energie je spotrebovaná práve na odparenie vody obsiahnutej v dreve. Horiace vlhké drevo produkuje ve?a dymu (vysoký obsah dechtu), málo plame?ov a spôsobuje zanášanie ohniska, skla krbovej vložky, kotla a komína. Teda kúrenie vlhkým drevom je menej ekologické. 

        Ak chceme, aby drevo dobre vyschlo, musíme gulatinu naštiepa? na polienka a tie uloži? na dobre vetranom mieste, ktoré je chránené pred daž?om. Drevo sa suší zhruba dva roky. ?asom pod?a váhy polien odhadneme stupe? vyschnutia – ?ím sú suchšie, tým sú ?ahšie. Zárove? aj tón, ktorý vydávajú pri údere o seba je jasnejší. 

        Naj?astejšie odporú?ané drevo je z buka, najmä preto, lebo tento strom je u nás rozšírený a má vysokú výhrevnos? a ?o je dôležité - rýchlo schne. Drevo musí by? uskladnené pod prístreškom ihne? po spílení, rozrezaní a naštiepaní, v opa?nom prípade ve?mi rýchlo práchnivie a stráca výhrevnos?.   Buk je sná? najlepšie a najvýhrevnejšie drevo - palivo u nás. 1 m3 má asi o 40% vyššiu výhrevnos? ako 1 m3 smreku. 

  Gaštan jedlý je príbuzný buku, jeho drevo je hustejšie a kvalitnejšie, je vhodné aj na výrobu dosiek, trámov, sudov a ide o kvalitné kurivo s vysokou výhrevnos?ou. 

  Dub je vynikajúce palivové drevo, ktoré však musí najskôr dva roky schnú? – na rozdiel od ostatných drevín – neprikryté pod šírym nebom. Dáž? ho zbaví trieslovín, ktoré obsahuje. Až potom je potrebné ho uskladni? pod prístrešok na jeden až dva roky, aby vyschlo. Má asi 70% výhrevnosti buku. Dáva krátky plame?, horí pozvo?na, dlho udržuje teplo. Je vhodnejší na vo?né (otvorené) ohnisko než do krbu (málo vzduchu). 

  Jablo? horí pekným plame?om. Aj hruška a ?ereš?a. Jablo? a hruška majú asi 70 až 80% výhrevnosti bukového dreva a sú preto v tomto porovnate?né s dubom. 

  ?ereš?a a slivka majú ešte o nie?o vyššiu výhrevnos?. Slivka dáva dobre uhlie. Aj moruša má dobrú výhrevnos? a je dobrým palivom. Agát horí dobre, ale uhlie rýchlo zhasína a zanecháva mnoho popolu. 

  Breza je listnatá drevina s mäkkým drevom. Má ve?kú výhrevnos? (ako dub), ale rýchlo horí; je používaná k rozhoreniu oh?a. Je to výborné palivo, pomocou ve?mi hor?avej brezovej kôry môžete založi? ohe? i za daždivého po?asia. 

  Platan má výhrevné drevo a dáva trvalý plame?. 

  Ostatné mäkké dreviny, ako je lipa, v?ba, gaštan ?i topo?, horia zle a majú slabú výhrevnos?. 

  Ihli?nany uvol?ujú mnoho tepla, ale rýchle horia, vystre?ujú žhavé uhlíky, zanášajú komín. 

  ?udia, ktorí doteraz drevom ve?mi nekúrili, majú zlý odhad, ko?ko dreva napr. pri vykurovaní rodinného domu za zimu spotrebujú. Je to asi šes?násobok objemu, aký pri skladovaní zaberie ?ierne uhlie.

  Výhrevnos? dreva

        Ak hodnotu 100 berieme do úvahy ako výhrevnos? bukového dreva, stupnica výhrevnosti rozli?ného dreva je nasledovná:

  Drevo listnatých stromov Drevo ihli?natých stromov
  jase?ové 144 borovicové živi?naté 109
  agátové 105 borovicové oby?ajné 70 - 80
  javorové 104 smrekovcové 80
  bukové 100 smrekové 75
  brezové 86 - 96 jed?ové 67
  dubové 85 - 94    
  lipové 68    
  jelšové 59 - 60    
  topo?ové 58 - 62    
  v?bové 68    
           

            zdroj: Ing. Miroslav Sádecký  www.krbypecekominy.sk/

   


  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       SLOVENSKÝ  PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ


  Geologicka-mapa-SR-FB

            Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h?adiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú?elom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblas?ami. Zárove? sa sleduje aj vplyv ur?itých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur?itým spôsobom eliminova?  geoanomálie a GPZ.
             Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi?, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

   

  Pozri tiež:

  Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula 


   

   

  Novinky emailom
  Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
  Prihláste sa!
  Email:

  TOP ponuky
  Hľadať v ponukách:
   

  TOP články
   
  www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia