» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Ochrana pivníc vo?i vykrádaniu
 
Pridané: 25.08.2013 Vytlačiť článok
 
Pre?ítajte si o možnostiach zabezpe?enia pivni?ných kójí, ktoré sú tvorené len drevenou latkovou konštrukciou. ZLODEJI VIAC VYKRÁDAJÚ BYTOVÉ PIVNICE Pivnice, ktoré patria k vä?šine bytov na Slovensku, využívajú niekto viac, iní ich navštevujú len zriedkavejšie. Faktom je však to, že každá pivni?ná kója je rovnako vlastníctvom majite?a bytu, ako jeho samotná obytná plocha. Jej praktické využitie však vä?šinou závisí na ochote riskova?, o veci akej finan?nej hodnoty sme ochotný, v prípade jej vykradnutia, prís?.
 

Pre?ítajte si o možnostiach zabezpe?enia pivni?ných kójí, ktoré sú tvorené len drevenou latkovou konštrukciou.

ZLODEJI VIAC VYKRÁDAJÚ BYTOVÉ PIVNICE

Pivnice, ktoré patria k vä?šine bytov na Slovensku, využívajú niekto viac, iní ich  navštevujú len  zriedkavejšie. Faktom je však to, že každá pivni?ná kója je rovnako vlastníctvom majite?a bytu, ako jeho samotná obytná plocha.  Jej praktické využitie však vä?šinou závisí na ochote riskova?,  o veci akej finan?nej hodnoty sme ochotný, v prípade jej vykradnutia, prís?.
 

Adlo, bezpe?nostné dvere

 


K téme vykrádania bytových pivníc sa v priestoroch Istropolisu, na Trnavskom mýte v Bratislave, uskuto?nilo netradi?né stretnutie zástupcov Policajného zboru SR,  pois?ovní, stavebných sporite?ní a  odborníkov na mechanické zabezpe?enie.  Cie?om bolo zhodnotenie stavu a h?adanie riešení v prevencii, ktoré by  viedli k možnosti plného využívania bytových pivníc na to, na ?o sú ur?ené – uviedol zástupca Ob?ianskeho združenia Bývajme bezpe?ne.
 

Adlo, bezpe?nostné dvere

 


Situácia nie je dobrá, nako?ko vä?šina  pivni?ných kójí je tvorená len drevenou latkovou konštrukciou, prípadne uzavretá len  bežnými papierovými, ?i drevenými dverami.  Zástupca oddelenia Prevencie Prezídia Policajného zboru dop??a, že vlama?om - páchate?om napomáha aj malý pohyb osôb v týchto priestoroch.  Ich cie?om sa naj?astejšie stávajú sezónne potreby, ktoré tu sú uskladnené, ako lyže, bicykle, pneumatiky na motorové vozidlá, ale nepohrdnú ani zaváraninami a predmetmi nižšej finan?nej hodnoty. Poistenie samotných pivníc vo?i vykradnutiu nie je možné, zvä?ša to býva sú?as?ou poistnej zmluvy bytu, kde to však musí by? uvedené – vysvet?uje zástupky?a pois?ovne Aegon.

 

Adlo, bezpe?nostné dvere

 


Na prvý poh?ad vhodné riešenie, a to výmena spolo?ných vstupných dverí do celých pivni?ných priestorov za bezpe?nostné, naráža na následnú ?ažkú kontrolu množstva vyrobených duplikátov k?ú?ov , vzh?adom na  množstvo rodinných príslušníkov,  s?ahovanie majite?ov, ?i  ?asté prenájmy bytov. Ostáva len na každom z majite?ov, aby si sám dostato?ne zabezpe?il spoju pivnicu vo?i neželanému návštevníkovi. Akýko?vek kvalitný visiaci zámok, petlica, ?i domácke spev?ovanie latkovej konštrukcie, však zlodejovi nezabráni vniknú? dovnútra, nako?ko všetky tieto prvky sú uchytávané len do jestvujúcej drevenej konštrukcie, ktorá sa rozlomí – vysvet?uje odborník na bezpe?né bývanie zo spolo?nosti Adlo.  Doteraz najosved?enejším sa javí len výmena celej latkovej drevenej konštrukcie za sklada?kový oce?ový systém ozna?ovaný ako Bezpe?nostná bytová pivnica, ktorý je jednoduchý a cenovo prístupný. Všetky takto pevne zabudované sú?asti bytu je navyše možné financova? aj zo stavebného sporenia – dop??a odborník na stavebné sporenie z PSS.


Výrazne sa tým zníži riziko vykradnutia našej bytovej pivnice, ktorá už teda nemusia by? len skladom nepotrebných vecí, ale môže by? naplno využívaná a rovnocenne tak zvä?ši?  úžitkovú plochu nášho bytu.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLOVENSKÝ  PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ


Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h?adiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú?elom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblas?ami. Zárove? sa sleduje aj vplyv ur?itých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur?itým spôsobom eliminova?  geoanomálie a GPZ.
          
Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi?, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Pozri tiež:

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula 


 

   

Pozri tiež:

Meranie a eliminácia Geopatogénnych Zón (GPZ) : www.dracie-zily.sk

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula 


 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia