» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

?ím a v akej hrúbke si zatepli? dom
 
Pridané: 02.07.2013 Vytlačiť článok
 
Aká hrubá má by? vlastne tepelná izolácia? Realizátor zateplenia spravidla odporú?a vždy 5 cm hrúbku izolácie, stena však môže by? rozdielna, a tak si vyžaduje aj rôznu hrúbku izola?nej vrstvy. Navyše aj odporú?ané hrúbky sa postupne menia. Preto je dobré prezrie? si, aké hrúbky odborník aktuálne odporú?a....
 
  
Ve?mi ve?a podobných otázok o zatep?ovaní domu – o hrúbke tepelnej izolácie, tepelnej izolácii stropu, ?iasto?nej tepelnej izolácii a zateplení interiéru - dostáva odborník našej stálej poradne. Z týchto typických otázok a z užito?ných odpovedí nášho odborníka sme zostavili krátky ?lánok, dúfame, že ním pomôžeme tým, ktorí sa práve chystajú zatepli? svoj dom.
Aká hrubá má by? vlastne tepelná izolácia? Realizátor zateplenia spravidla odporú?a vždy 5 cm hrúbku izolácie, stena však môže by? rozdielna, a tak si vyžaduje aj rôznu hrúbku izola?nej vrstvy. Navyše aj odporú?ané hrúbky sa postupne menia. Preto je dobré prezrie? si, aké hrúbky odborník aktuálne odporú?a.

Stena z malorozmernej tehly

V prípade hrúbky steny 30 - 38 cm je minimálna hrúbka EPS tepelnej izolácie 12 cm, je však lepšie zvoli? si polystyrén s prímesou grafitu, pokia? Vám to Vaše finan?né možnosti dovo?ujú. 

Vá?ok

Steny je vhodné zatepli? izola?nými plat?ami z perforovaného polystyrénu, napr. Baumit Open, ke?že vá?ok má oproti zvy?ajnému pálenému murovaciemu materiálu vyšší obeh vlhkosti. Hrúbka tepelnej izolácie má by? najmenej 12 cm. Experimentova? so zateplením interiéru je vyslovene nebezpe?né, pretože tak ohrozíte stabilitu budovy. (O problémoch súvisiacich so zateplením interiéru bude ešte re? nižšie.) 

Tehla B30

Na stenu B30 je potrebná izolácia hrúbky minimálne 12 cm. Pokia? z nejakých dôvodov nie je možné použi? takúto hrubú izola?nú vrstvu, potom si môžete zvoli? tepelnoizola?né platne s prímesou grafitu, ktoré posta?ia aj o 2-3 cm tenšie. 

Tehla Porotherm 30

Normou aktuálne ur?enej hodnote zodpovedá už aj hrúbka 5 cm, k?udne však môžete použi? aj hrubšiu vrstvu izolácie, ke?že v prípade 14 cm poklesne sú?inite? prechodu tepla (hodnota U) z 0,34 na 0,19.

Tehla Porotherm 38

Odporú?ané minimum - ktoré si však nesmiete pomýli? s normou ur?enou povinnou hodnotou - je v tomto prípade 6 cm. Ke?že je izola?ná vrstva navyše lacná a má pomerne rýchlu návratnos?, môžete si vybra? hoci aj tepelnú izoláciu hrubú 12 cm. 

06_Szigeteles_vastagsag-1024x682.jpg


Plynový silikát


Sú?inite? prechodu tepla plynového betónu sa pohybuje medzi 0,76 - 0,61, v závislosti od jeho typu. Na dosiahnutie dnes odporú?anej hodnoty 0,3 W/m²K je na? potrebné položi? 7 - 8 cm hrubú vrstvu izolácie. Aktuálne požiadavky síce sp??a už aj hrúbka 5 cm, táto však nedosahuje odporú?ané hodnoty, preto je vhodnejšia hrúbka 10 cm. 

Ytong 30

Tvárnice Ytong 30 aj samotné zodpovedajú nariadeniam o energetickej hospodárnosti budov. Pre dosiahnutie odporú?anej hodnoty (U=0,3 W/m²K) je však potrebná tepelná izolácia hrúbky 4 cm.

Ak máte steny z tohoto materiálu a chcete postavi? dom s nízkou spotrebou energie, budete potrebova? tepelnú izoláciu EPS hrúbky 8 cm. Ak to nie je Vašim cie?om, ale chcete zníži? náklady na kúrenie, potom je dobré postara? sa o tepelnú izoláciu stropu, respektíve da? prekontrolova? okná a dvere. 

Ytong 37,5

Takáto stena má v závislosti od typu murovacích prvkov sú?inite? prechodu tepla 0,25 - 0,37 W/m²K, preto ak máte takéto steny, tepelná izolácia nie je bezpodmiene?ne potrebná. Pokia? by ste predsa len chceli zatep?ova?, potom je vhodné použi? izoláciu EPS hrúbky 7 cm. 

Domy s ?ahkou konštrukciou

Jednotlivé steny takýchto domov majú rozdielny sú?inite? prechodu tepla, preto je odporú?anú hrúbku možné presne ur?i? iba ak sú tieto informácie k dispozícii. Hrúbka izolácie 10 cm však môže by? vo vä?šine prípadov vhodná, pretože prive?mi hrubá izolácia nie je problémom. 

?iasto?né zateplenie

V prípade ?iasto?nej izolácie sa na hranici tepelne izolovaných povrchov a povrchov bez izolácie vytvára tepelný most, kde je teplota vnútorného povrchu steny, kvôli zmene prúdenia tepla, nižšia, ako pred zateplením. Na vnútorných povrchoch tu vzniká zvýšené riziko zrážania, kondenzácie pary. Práve preto sa ?iasto?né zateplenie neodporú?a, nanajvýš iba ak budete v priebehu dvoch - troch sezón ur?ite v zatep?ovaní pokra?ova?. 

Zateplenie interiéru

Jedným z problémov zateplenia interiéru je odvod kondenzu, ?o sa ešte dá dobre vyrieši?. Druhý problém však vzniká na pripojených konštrukciách, ke?že na miestach, kde sa vonkajšia stena dotýka vnútorných nezateplených stien a stropu, vznikajú silné tepelné mosty, teplota ich vnútorných povrchov bude nižšia, ako pred zateplením. V týchto bodoch sa môže vytvára? plese?.

V prípade stien a stropov sa dá problém rieši? polmetrovým „nábehom" ktorý už poskytuje potrebnú ochranu, ale v prípade podlahy ve?mi nie. Otázkou tiež je, do akej miery sa dá nábeh tolerova? po estetickej stránke, respektíve aký vplyv bude ma? tepelná izolácia izby, ktorú chcete chráni?, na neizolované plochy susedných bytov.

Nezabúdajte ani na to, že zvláš? v starých budovách je vodovodné potrubie vedené vo vonkajších stenách, v prípade tepelnej izolácie interiéru sa tak môže dosta? do mrazovej zóny, ?o môže vies? ku škodám, spôsobeným mrazom.

Existujú dva prípady, kedy tepelná izolácia interiéru možno nespôsobuje problémy. Jedným z nich je, ak už na dome je hrubšia vonkajšia tepelná izolácia, druhý prípad je, ke? je dom v zime používaný iba do?asne, pretože je to povedzme chata. V prípade etapovitého používania sa totiž para, nazhromaždená po?as obývaného obdobia, môže po ukon?ení používania odpari? bez toho, aby spôsobila na konštrukcii problémy. 

Zateplenie prie?elia nesta?í 

Najdôležitejšia je vždy hydroizolácia a izolácia stropu. Najvä?šia ?as? tepla uniká cez strop. Je vhodné sem umiestni? izoláciu hrubú 20 cm. Pokia? je schodnos? povaly dôležitým h?adiskom, potom je vhodné použi? izoláciu kombinovanú s drevotrieskovými doskami. V takomto prípade je možné pomocou 16 cm hrubej izolácie dosiahnu? odporú?aný sú?inite? prechodu tepla (U < 0,2 W/m²K).

Okrem toho je dôležitá tepelná izolácia potrebnej hrúbky aj na podnoži domu. Podnož je vystavená zvýšenému mechanickému za?aženiu a vplyvu vlhkosti, preto je potrebné rieši? jej tepelnú izoláciu izola?ným materiálom s nadpriemernou pevnos?ou, odolným vo?i vlhkosti. Najhospodárnejšie je použitie tepelnoizola?ných platní z expandovaného polystyrénu typu expert, na ktoré sa tak isto nanášajú prvky izolácie prie?elia (lepidlo, sie?ka, penetrácia, omietka). 

Tepelne izolova? sa samozrejme môže aj podlaha, sem odporú?ame izoláciu EPS hrúbky 7 cm, ktorú však treba zalia? 5 cm hrubou vrstvou betónu. Pokia? sa toto riešenie nedá realizova?, pretože nie je možná demontáž podlahy, potom zostáva tepelná izolácia podnože až po úrove? zeme, ?o tak isto prinesie zna?né zlepšenie. 

Ak sa Vám už jestvujúca tepelná izolácia zdá nedostato?ná

?astým problémom je, že dávnejšia tepelná izolácia domu sa dnes už zdá nedostato?nou. Nie je nevyhnutne potrebné odmontova? izola?ný materiál hrubý nieko?ko cm, ?alšiu vrstvu izolácie na? však môžete umiestni? iba s použitím systému, ktorý na takéto použitie jeho výrobca odporú?a. Medzi ne patrí napríklad Baumit lepiaca kotva s plastovým t??om, kde vhodné, stabilné upevnenie umož?uje umiestni? na starú vrstvu izolácie vrstvu novú. V opa?nom prípade sa odporú?a radšej úplná demontáž. 


ISOCELL - Zážitok z prírodnej izolácie

Majitelia domov v škandinávskych krajinách a v Kanade sú už desa?ro?ia nútení efektívne a jednoducho rieši? tepelnú izoláciu kvôli horúcim letným a studeným zimným mesiacom. Aj u nás sa ?oraz viac rozširuje ?o najefektívnejšia tepelná izolácia obytných domov, zvláštnu aktualitu jej dáva aj dramatické zdražovanie cien energie. Celulóza (papier) už nieko?ko desa?ro?í dokazuje svoje vynikajúce tepelnoizola?né vlastnosti aj v najextrémnejších poveternostných podmienkach. Vo vyššie spomínaných severských krajinách je celulóza už 70 rokov ve?mi ob?úbeným izola?ným materiálom, oh?aduplným k životnému prostrediu. 

?o je vlastne ISOCELL?

Základom izola?ného systému ISOCELL je celulóza. Celulózové vlákna (prirodzené vlákna dreva) sa získavajú jednoduchým postupom z novinového papiera. Papier po jeho zomletí upravia na vlo?ky, potom k nemu v záujme oh?ovzdornosti, ochrany proti oh?u plesni a hlodavcom primiešajú bróm a fosfát. Vyššie uvedeným spôsobom sa novinový papier zmení na izola?ný materiál. Hotový izola?ný materiál je v predaji balený vo vreciach a ru?ne alebo strojovo sa nanáša do dutín, ktoré je potrebné vyplni?. 

Aké prednosti má ISOCELL:

• Ú?inná tepelná izolácia (sú?inite? prechodu tepla v prípade hrúbky 14 cm: 0,32 W/m²K)
• Šetrný k životnému prostrediu (recyklovaný novinový papier a prírodné prísady)
• Bez akýchko?vek škodlivých látok (v plnej miere prírodné, neškodí zdraviu)
• Dobrá vypl?ovacia schopnos? (strojovým nánosom sa dajú vyplni? aj najužšie škáry)
• Nákladovo aj ?asovo efektívny
• Pri použití nevzniká odpad (netreba ho reza?, prispôsobi? na mieru)
• Pri prestavbe domu sa dá vybra? a opätovne použi?, vstava?


ISOCELL proti chladu v zime


Pri používaní tohoto izola?ného materiálu treba dba? o to, aby bol vždy vstavaný bez škár. Pri niektorých izola?ných materiáloch sa stretávame s problémom, že izolácia v priebehu rokov „zosadne", teda sa zhutní. Technika strojového nánosu materiálu ISOCELL umož?uje tepelnú izoláciu bez usadzovania sa a bez tepelných mostov, to znamená, že ako ISOCELL nanesieme, tak aj celé desa?ro?ia zostane. ISOCELL sa môže používa? v ktorejko?vek ?asti budovy: na strope, medzi úložné hranoly, v podkroví, na bo?ných stenách.


ISOCELL proti teplu v lete


Nie je isté, že izola?ný materiál, ktorý používame v zime za ú?elom šetrenia energiou, nás aj v lete ochráni pred horú?avami. Zatia? ?o najdôležitejším meradlom tepelnej izolácie vo?i chladu je sú?inite? prechodu tepla (takzvaná hodnota K), ú?innos? izolácie proti teplu charakterizuje miera posuvu fáz. Hodnota posuvu fáz udáva v hodinách, s akým oneskorením sa dostane letná horú?ava z vonkajšku budovy do vnútorných obytných priestorov. Posuv fáz je tým vä?ší, ?ím vä?šia je tepelná kapacita vstavaného izola?ného materiálu. Cie?om izolácie proti teplu v lete je odsunú? ú?inok tepla, vnikajúceho cez strechu a steny tak, aby najvyššia denná teplota dosiahla obytnú ?as? až vtedy, ke? je teplota vonku taká nízka, že teplo, vyžarujúce z povrchov je možné vyváži? vetraním. 

Zdroj: www.ingatlan.com

http://www.megabauinvest.eu/sk

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SLOVENSKÝ  PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ


Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h?adiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú?elom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblas?ami. Zárove? sa sleduje aj vplyv ur?itých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur?itým spôsobom eliminova?  geoanomálie a GPZ.
          
Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi?, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Pozri tiež:

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula 


 

 
 
 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia