» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Základné pojmy v zatep?ovaní
 
Pridané: 02.07.2013 Vytlačiť článok
 
Preh?ad a vysvetlenie základných pojmov pri zatep?ovaní
 
 

Základné pojmy v zatep?ovaní


Základné pojmy 
Pri všetkých procesoch súvisiacich so zabezpe?ením zlepšenia tepelnej ochrany budovy sa používajú pojmy charakterizujúce zatep?ovacie systémy a ich komponenty. Súvisia s výrobou, predajom, posudzovaním, navrhovaním, projektovaním, prípravou a realizáciou zatep?ovania budov. 


?  D  E  F  L  K  M  N  O  P  R  S  T  V  Z?inite? svetlosti (?inite? svetelného odrazu)
 je ?inite? ur?ujúci schopnos? vonkajšieho povrchu kontaktného zatep?ovacieho systému v závislosti na farbe povrchovej malty odráža?, resp. pohlcova? tepelné žiarenie.

Doba spracovania mált je vymedzenie ?asového úseku od za?iatku zamiešania lepiacej malty, výstužnej malty a povrchovej malty do skon?enia  nanášania na povrch stavebnej konštrukcie.

Egaliza?ný náter je náter zabezpe?ujúci zjednotenie farby povrchu a zvýšenie vodovzdornosti povrchovej vrstvy.

Faktor difúzneho odporu m vyjadruje schopnos? látky prepúš?a? vodnú paru. Udáva, ko?kokrát je difúzny odpor danej látky vä?ší, ako rovnako hrubá vrstva vzduchu pri tej istej teplote.

Lepiaca  malta je hmota pri?navá na podklad, ktorého pomocou je možné vytvori? spojovaciu vrstvu a pripevni? a zabezpe?i? polohu tepelnej izolácie. 

Kombinovaná lišta je kovový alebo plastový profil s nalepenou výstužnou mriežkou s vymedzeným presahom na  obidve strany. Používa sa na vytváranie hrán nároží zatep?ovacieho systému.

Kondenza?ná zóna je vymedzená ?as? hrúbky stavebnej konštrukcie, v ktorej nastáva kondenzácia  vodnej pary difundujúcej cez stavebnú konštrukciu.

Kontaktný zatep?ovací systém (KZS) je výrobok dodávaný ako systém zostavený z presne ur?ených komponentov, ktorý sa pripev?uje lepením a mechanickým prichytávaním spravidla z vonkajšej strany obvodového pláš?a, pri?om jeho jednotlivé vrstvy sú vo vzájomnom plošnom kontakte.

Kotevná d?žka je d?žka spolupôsobenia  kotevného prvku a pôvodnej stavebnej konštrukcie. Zabezpe?uje prenos ?ahového za?aženia.

Kotevný prvok je prvok zabezpe?ujúci spo?ahlivý prenos za?aženia od hmotnosti
zatep?ovacieho systému a vonkajších síl do pôvodnej stavebnej konštrukcie..
Pod?a materiálu a spôsobu zabezpe?enia spolupôsobenia s pôvodnou stavebnou konštrukciou sa kotevný prvok delí na:
     - rozperná kotva: plastový alebo kovový (oce? s povrchovou protikoróznou úpravou,
     hliník) prvok, ktorý je po vložení do otvoru v pôvodnej stavebnej konštrukcii a   
     aktivovaní zabezpe?enom rozperným ú?inkom (trením) schopný prenáša? vonkajšie sily
     do pôvodnej stavebnej konštrukcie; špeciálnym druhom rozpernej kotvy je tanierová
     kotva, ktorej hlava má tvar taniera a tvorí jeden celok s driekom a kore?om kotvy;
     - lepená kotva: prvok, ktorý je po vložení do otvoru v pôvodnej stavebnej konštrukcii
     a aktivovaní zabezpe?enom lepiacim ú?inkom lepidla schopný prenáša? vonkajšie
     sily do pôvodnej stavebnej konštrukcie;
     - chemická kotva: kotevný prvok, ktorého rozperný ú?inok sa vytvára rozpínaním,
     lepiacim ú?inkom a následným stuhnutím aktívnej náplne (ako dôsledok chemickej      reakcie  aktívnej náplne s okolitým prostredím po aktivácii)

Kritická teplota vzniku plesní je teplota na povrchu stavebnej konštrukcie, pri ktorej v dôsledku vlhkosti vyjadrenej aktivitou vody minimálne 0,8 dochádza k vzniku a rastu plesní. 

Merné teplo (špecifická tepelná kapacita)c je teplo, ktoré sa musí privies? látke ur?itej hmotnosti pri stálom tlaku, aby sa zvýšila jeho teplota o 1 K.

Nosný systém je kovová nekorodujúca alebo drevená konštrukcia vytvárajúca vertikálny alebo horizontálny raster. Ur?ená je na uchytenie obkladu. Umož?uje  prenos za?aženia od obkladu pomocou kotevných prvkov do pôvodnej stavebnej konštrukcie.

Objemová hmotnos? materiálu r je hmotnos? objemovej jednotky ur?itej látky s dutinami a pórmi.

Obklad je povrchová úprava odvetraného zatep?ovacieho systému, ktorý je oddelený od tepelnoizola?nej vrstvy odvetranou vzduchovou vrstvou.

Odvetraná vzduchová vrstva je ?as? odvetraného zatep?ovacieho systému; je to  vrstva vzduchu medzi tepelnoizola?nou vrstvou a obkladom prepojená s vonkajším prostredím; zabezpe?uje odvádzanie difundujúcej vodnej pary z vnútornej strany stavebnej konštrukcie

Odvetraný zatep?ovací systém (OZS) je prídavná zavesená zvä?ša montovaná konštrukcia, ktorej povrchová vrstva (obklad) je od ostatných vrstiev, najmä však od tepelnoizola?nej vrstvy oddelená odvetranou vzduchovou vrstvou.

Perforovaná lišta je kovový nekorodujúci profil s otvormi, ktorý sa používa na za?iatku a v zakon?ení  úseku zateplenia, pri?om perforácia je v mieste umož?ujúcom odvetranie vzduchovej vrstvy odvetraného zatep?ovacieho systému.

Podklad zatep?ovacieho systému je pôvodná alebo nová (nosná) konštrukcia obvodového pláš?a sp??ajúca požiadavky na mechanickú pevnos? a stabilitu, na ktorej spravidla vonkajší povrch sa pod?a stanovených technických a technologických princípov pripev?uje zatep?ovací systém.

Pomocné prvky sú súborom výrobkov ur?ených na úpravu zatep?ovacieho systému v oblasti soklov, nároží, dilatácie, ukon?enia apod.

Povrchová malta je hmota vyzna?ujúca sa farebnos?ou, ktorým sa v kontaktnom zatep?ovacom systéme zabezpe?uje požadovaná povrchová úprava. Povrchová malta môže by? disperzná, silikónovo-disperzná, silikónová, silikátová alebo minerálna.

Povrchová vrstva je vrstva v kontaktnom zatep?ovacom systéme, ktorá zabezpe?uje ochranu zatep?ovacieho systému pred mechanickým poškodením a atmosferickými vplyvmi. Vytvára farebný a štrukturálny vzh?ad vonkajšieho povrchu zateplenia. Je minimálnej hrúbky 2 mm, obvykle do 4 mm maximálnej hrúbky závislej na ve?kosti plniva.

Prekrývanie výstužnej mriežky je minimálna šírka uplatnenia výstužnej mriežky vo dvoch vrstvách stanovená pre každý kontaktný zatep?ovací systém. Zabezpe?uje eliminovanie objemových zmien (roz?ažnosti) v dôsledku zmien teploty vonkajšieho prostredia. Minimálna šírka prekrývania je 100 mm.

Prestup tepla na vnútornom alebo vonkajšom povrchu ur?uje výmenu tepla medzi povrchom stavebnej konštrukcie a okolitým vzduchom a charakterizovaný je sú?inite?om prestupu tepla h (a). Sú?inite? prestupu tepla je definovaný podielom hustoty tepelného toku a rozdielu teplôt medzi povrchom konštrukcie a okolitým vzduchom. Sú?inite? prestupu tepla je vyjadrený sú?tom sú?inite?a prestupu tepla sálaním a prúdením (konvekciou). 

Priemerná hodnota sú?inite?a prechodu tepla budovy je vážený priemer stanovený z podielu sú?inite?ov prechodu tepla jednotlivých stavebných konštrukcií a ich plošnej výmery a celkovej plošnej výmery stavebných konštrukcií, ktorými sa uskuto??ujú tepelné straty (sú deliacimi konštrukciami medzi vykurovaným a nevykurovaným priestormi alebo vykurovanými na rôznu teplotu vnútorného vzduchu v nich). 

Priepustnos? vzduchu otvorovou konštrukciou charakterizuje sú?inite? škárovej vzduchovej priepustnosti závislý na objeme vzduchu, ktorý prejde škárou d?žky 1 m pri definovanom tlakovom rozdiele medzi vonkajším a vnútorným prostredím.

Rosný bod je teplota vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie, pri ktorej vzniká  kondenzácia vodnej pary.

Soklová lišta je kovový nekorodujúci alebo plastový profil zabezpe?ujúci ochranu zatep?ovacieho systému  pred mechanickým poškodením. Vytvára presné vymedzenie jeho za?iatku.

Spojovacia vrstva je vrstvou vytvorenou z lepiacej malty, ktorá v kontaktnom systéme zabezpe?uje spolupôsobenie pôvodnej stavebnej konštrukcie a vrstiev zatep?ovacieho systému.

Sú?inite? difúzie vodnej pary d udáva množstvo vodnej pary, ktoré difunduje za jednotku ?asu kockou o hrane 1 m medzi dvoma proti?ahlými stenami, medzi ktorými je rozdiel ?iasto?ného tlaku vodnej pary 1 Pa.

Sú?inite? prechodu tepla konštrukcie U (k) udáva tepelný tok šíriaci sa z vnútorného prostredia plochou konštrukcie 1 m2 pri jednotkovom rozdiele teplôt vnútorného a vonkajšieho vzduchu.

Sú?inite? vzduchovej priepustnosti e  látky je hmotnostný tok vzduchu, ktorý sa šíri stenou plochy 1 m2, ke? medzi dvoma proti?ahlými povrchmi steny hrúbky 1m je tlakový rozdiel 1 Pa.

Technologická prestávka je ?as potrebný na prerušenie vytvárania jednotlivých vrstiev zatep?ovacieho systému, ktoré sú vo vzájomnom kontakte.

Tepelná izolácia je výrobok zabezpe?ujúci tepelnoizola?né vlastnosti kontaktného alebo odvetraného zatep?ovacieho systému. Pod?a rozmerov, podstaty základného materiálu a spôsobu výroby sa tepelná izolácia delí na:
     - tepelnoizola?né dosky napr. expandovaný (penový) polystyrén (EPS-F), extrudovaný (vytla?ovaný) polystyrén (XPS-F) a minerálnovláknité dosky (MV-F), ktoré majú vlákna orientované prevažne rovnobežne s plochou zatep?ovanej stavebnej  konštrukcie a môžu by? povrchovo upravené (kašírované napr. netkanou sklotextíliou, hliníkovou fóliou apod.),
- tepelnoizola?né lamely, ktoré majú prevažnú ?as? vlákien usmernenú kolmo na zatep?ovanú konštrukciu (MV-L).

Tepelná ochrana budovy je vykonanie všetkých efektívnych stavebných úprav vedúcich k vytvoreniu hygienických podmienok a  podmienok tepelnej pohody v užívaných priestoroch, ako aj k zníženiu spotreby energie na vykurovanie.

Tepelná vodivos? je schopnos? látky prenáša? teplo vedením a je charakterizovaná sú?inite?om tepelnej vodivosti l ako základným ukazovate?om tepelnoizola?ných vlastností látky (materiálu). Sú?inite? tepelnej vodivosti je ovplyvnený najmä objemovou hmotnos?ou a  vlhkos?ou látky.

Tepelnoizola?ná vrstva je ?as?  kontaktného a odvetraného zatep?ovacieho systému vytvorená z tepelnoizola?ného materiálu, ktorá spolu s podkladovou konštrukciou zabezpe?uje dosiahnutie požadovaného tepelného odporu zatepleného obvodového pláš?a.   

Tepelný most je ?as? stavebnej konštrukcie, kde v dôsledku porušenia jej plošnej tepelnoizola?nej homogenity je teplota vnútorného povrchu v zimnom období nižšia  ako teplota v bežnom mieste vnútorného povrchu konštrukcie.  

Tepelný odpor R je vlastnos? stavebnej konštrukcie, ktorá ur?uje schopnos? stavebnej konštrukcie zabezpe?ova? tepelnú ochranu. Charakterizovaná je hustotou tepelného toku šíriacim sa stavebnou konštrukciou. Tepelný odpor konštrukcie je tým vä?ší, ?ím je vä?šia hrúbka konštrukcie d (vrstvy) a ?ím nižší je sú?inite? tepelnej vodivosti l konštrukcie (vrstvy).

Vonkajšie súvrstvie sú vrstvy kontaktného zatep?ovacieho systému, ktoré sa nachádzajú medzi vonkajším povrchom tepelnoizola?nej vrstvy a vonkajším prostredím.

Vonkajší obklad je vytvorený z tenkej lepiacej vrstvy a vrstvy obkladových prvkov a škárovacej hmoty medzi nimi. Obkladovými prvkami môžu by? obklada?ky odolné vo?i vplyvom vonkajšieho protredia. Sú obvykle z keramiky, skla alebo iných hmôt.

Výstužná malta je hmota požadovaných mechanických vlastností vhodný na vytvorenie výstužnej vrstvy. Môže by? identická so spojovacou maltou.

Výstužná mriežka je výrobok, ktorý slúži na zlepšenie mechanických vlastností vonkajšieho súvrstvia kontaktného zatep?ovacieh systému a musí odoláva? pôsobeniu alkalického prostredia. Je to textília zvy?ajne sklená, alkáliovzdorne upravená povrchovo  alebo v hmote. Aplikuje sa vo výstužnej vrstve na eliminovanie síl vznikajúcich v dôsledku objemových zmien a mechanického namáhania.

Výstužná vrstva je vrstva v kontaktnom zatep?ovacom systéme na vonkajšom povrchu tepelnoizola?nej vrstvy, ktorá zabezpe?uje prenos za?aženia od povrchovej úpravy a eliminovanie deformácií vznikajúcich v dôsledku objemových zmien a mechanického namáhania  spôsobovaného vonkajšími silami. Vytvorená je z výstužnej malty hrúbky 2 mm, do ktorej je osadená výstužná mriežka.

Základné tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií  vlastnosti charakterizujúce ich tepelnoizola?nú schopnos?, ako tepelný odpor, sú?inite? prechodu tepla, difúzny odpor

Základné tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov  vlastnosti charakterizujúce ich tepelnoizola?nú schopnos?, ako: sú?inite? tepelnej vodivosti, sú?inite? difúzie vodnej pary, faktor difúzneho odporu, sú?inite? vzduchovej priepustnosti, objemová hmotnos?, merné teplo a pod. 

Základný náter je podkladový penetra?ný náter zabezpe?ujúci spolupôsobenie povrchovej vrstvy a výstužnej vrstvy. Sú?asne zvyšuje schopnos? vodovzdornosti povrchovej úpravy kontaktného zatep?ovacieho systému. Uplat?uje sa iba v prípadoch predpísaných výrobcom.
 
Zakon?ujúca lišta je kovový nekorodujúci alebo plastový profil zabezpe?ujúci ochranu zatep?ovacieho systému pred zatekaním do tepelnoizola?nej vrstvy kontaktného zatep?ovacieho systému. Vytvára presné vymedzenie jeho zakon?enia.

Zatep?ovací systém je nenosná konštrukcia vytvorená z materiálov a doplnkových prvkov, ktoré spolu  s pôvodnou stavebnou konštrukciou zabezpe?ujú požadovanú tepelnú ochranu budovy bez negatívneho vplyvu na ostatné funk?né vlastnosti stavebnej konštrukcie a budovy.

Zatep?ovanie je súbor technických opatrení umož?ujúcich zabudovanie prídavných  vrstiev      stavebnej konštrukcie spravidla na jej vonkajšej strane, ktorých nezamenite?nou sú?as?ou je  tepelnoizola?ná vrstva. 

 


Naj?astejšie otázky
Pozrite si tiež
Aktuálne informácie
 zdroj:http://www.zpzb.sk - Združenie pre zatep?ovanie budov  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     SLOVENSKÝ  PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ


Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h?adiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú?elom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblas?ami. Zárove? sa sleduje aj vplyv ur?itých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur?itým spôsobom eliminova?  geoanomálie a GPZ.
           Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi?, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Pozri tiež:

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula 


 

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia