╗ Pridaj medzi obż˙benÚ   ╗ Hlavnß Strßnka

Prihlßsenie
Meno: 
Heslo:


NovÚ firmy
 Najviac hżadanÚ vřrazy
 

Inzercia


gpz

Z├íkladn├ę pojmy v zatep─żovan├ş
 
PridanÚ: 02.07.2013 VytlaŔiŁ Ŕlßnok
 
Preh─żad a vysvetlenie z├íkladn├Żch pojmov pri zatep─żovan├ş
 
 

Základné pojmy v zatep─żovaní


Základné pojmy 
Pri všetkých procesoch súvisiacich so zabezpe─Źením zlepšenia tepelnej ochrany budovy sa pou┼żívajú pojmy charakterizujúce zatep─żovacie systémy a ich komponenty. Súvisia s výrobou, predajom, posudzovaním, navrhovaním, projektovaním, prípravou a realizáciou zatep─żovania budov. 


─î  D  E  F  L  K  M  N  O  P  R  S  T  V  Z─îinite─ż svetlosti (─Źinite─ż svetelného odrazu)
 je ─Źinite─ż ur─Źujúci schopnos┼ą vonkajšieho povrchu kontaktného zatep─żovacieho systému v závislosti na farbe povrchovej malty odrá┼ża┼ą, resp. pohlcova┼ą tepelné ┼żiarenie.

Doba spracovania mált je vymedzenie ─Źasového úseku od za─Źiatku zamiešania lepiacej malty, výstu┼żnej malty a povrchovej malty do skon─Źenia  nanášania na povrch stavebnej konštrukcie.

Egaliza─Źný náter je náter zabezpe─Źujúci zjednotenie farby povrchu a zvýšenie vodovzdornosti povrchovej vrstvy.

Faktor difúzneho odporu m vyjadruje schopnos┼ą látky prepúš┼ąa┼ą vodnú paru. Udáva, ko─żkokrát je difúzny odpor danej látky vä─Źší, ako rovnako hrubá vrstva vzduchu pri tej istej teplote.

Lepiaca  malta je hmota pri─żnavá na podklad, ktorého pomocou je mo┼żné vytvori┼ą spojovaciu vrstvu a pripevni┼ą a zabezpe─Źi┼ą polohu tepelnej izolácie. 

Kombinovaná lišta je kovový alebo plastový profil s nalepenou výstu┼żnou mrie┼żkou s vymedzeným presahom na  obidve strany. Pou┼żíva sa na vytváranie hrán náro┼żí zatep─żovacieho systému.

Kondenza─Źná zóna je vymedzená ─Źas┼ą hrúbky stavebnej konštrukcie, v ktorej nastáva kondenzácia  vodnej pary difundujúcej cez stavebnú konštrukciu.

Kontaktný zatep─żovací systém (KZS) je výrobok dodávaný ako systém zostavený z presne ur─Źených komponentov, ktorý sa pripev┼łuje lepením a mechanickým prichytávaním spravidla z vonkajšej strany obvodového pláš┼ąa, pri─Źom jeho jednotlivé vrstvy sú vo vzájomnom plošnom kontakte.

Kotevná d─║┼żka je d─║┼żka spolupôsobenia  kotevného prvku a pôvodnej stavebnej konštrukcie. Zabezpe─Źuje prenos ┼ąahového za┼ąa┼żenia.

Kotevný prvok je prvok zabezpe─Źujúci spo─żahlivý prenos za┼ąa┼żenia od hmotnosti
zatep─żovacieho systému a vonkajších síl do pôvodnej stavebnej konštrukcie..
Pod─ża materiálu a spôsobu zabezpe─Źenia spolupôsobenia s pôvodnou stavebnou konštrukciou sa kotevný prvok delí na:
     - rozperná kotva: plastový alebo kovový (oce─ż s povrchovou protikoróznou úpravou,
     hliník) prvok, ktorý je po vlo┼żení do otvoru v pôvodnej stavebnej konštrukcii a   
     aktivovaní zabezpe─Źenom rozperným ú─Źinkom (trením) schopný prenáša┼ą vonkajšie sily
     do pôvodnej stavebnej konštrukcie; špeciálnym druhom rozpernej kotvy je tanierová
     kotva, ktorej hlava má tvar taniera a tvorí jeden celok s driekom a kore┼łom kotvy;
     - lepená kotva: prvok, ktorý je po vlo┼żení do otvoru v pôvodnej stavebnej konštrukcii
     a aktivovaní zabezpe─Źenom lepiacim ú─Źinkom lepidla schopný prenáša┼ą vonkajšie
     sily do pôvodnej stavebnej konštrukcie;
     - chemická kotva: kotevný prvok, ktorého rozperný ú─Źinok sa vytvára rozpínaním,
     lepiacim ú─Źinkom a následným stuhnutím aktívnej náplne (ako dôsledok chemickej      reakcie  aktívnej náplne s okolitým prostredím po aktivácii)

Kritická teplota vzniku plesní je teplota na povrchu stavebnej konštrukcie, pri ktorej v dôsledku vlhkosti vyjadrenej aktivitou vody minimálne 0,8 dochádza k vzniku a rastu plesní. 

Merné teplo (špecifická tepelná kapacita)c je teplo, ktoré sa musí privies┼ą látke ur─Źitej hmotnosti pri stálom tlaku, aby sa zvýšila jeho teplota o 1 K.

Nosný systém je kovová nekorodujúca alebo drevená konštrukcia vytvárajúca vertikálny alebo horizontálny raster. Ur─Źená je na uchytenie obkladu. Umo┼ż┼łuje  prenos za┼ąa┼żenia od obkladu pomocou kotevných prvkov do pôvodnej stavebnej konštrukcie.

Objemová hmotnos┼ą materiálu r je hmotnos┼ą objemovej jednotky ur─Źitej látky s dutinami a pórmi.

Obklad je povrchová úprava odvetraného zatep─żovacieho systému, ktorý je oddelený od tepelnoizola─Źnej vrstvy odvetranou vzduchovou vrstvou.

Odvetraná vzduchová vrstva je ─Źas┼ą odvetraného zatep─żovacieho systému; je to  vrstva vzduchu medzi tepelnoizola─Źnou vrstvou a obkladom prepojená s vonkajším prostredím; zabezpe─Źuje odvádzanie difundujúcej vodnej pary z vnútornej strany stavebnej konštrukcie

Odvetraný zatep─żovací systém (OZS) je prídavná zavesená zvä─Źša montovaná konštrukcia, ktorej povrchová vrstva (obklad) je od ostatných vrstiev, najmä však od tepelnoizola─Źnej vrstvy oddelená odvetranou vzduchovou vrstvou.

Perforovaná lišta je kovový nekorodujúci profil s otvormi, ktorý sa pou┼żíva na za─Źiatku a v zakon─Źení  úseku zateplenia, pri─Źom perforácia je v mieste umo┼ż┼łujúcom odvetranie vzduchovej vrstvy odvetraného zatep─żovacieho systému.

Podklad zatep─żovacieho systému je pôvodná alebo nová (nosná) konštrukcia obvodového pláš┼ąa sp─║┼łajúca po┼żiadavky na mechanickú pevnos┼ą a stabilitu, na ktorej spravidla vonkajší povrch sa pod─ża stanovených technických a technologických princípov pripev┼łuje zatep─żovací systém.

Pomocné prvky sú súborom výrobkov ur─Źených na úpravu zatep─żovacieho systému v oblasti soklov, náro┼żí, dilatácie, ukon─Źenia apod.

Povrchová malta je hmota vyzna─Źujúca sa farebnos┼ąou, ktorým sa v kontaktnom zatep─żovacom systéme zabezpe─Źuje po┼żadovaná povrchová úprava. Povrchová malta mô┼że by┼ą disperzná, silikónovo-disperzná, silikónová, silikátová alebo minerálna.

Povrchová vrstva je vrstva v kontaktnom zatep─żovacom systéme, ktorá zabezpe─Źuje ochranu zatep─żovacieho systému pred mechanickým poškodením a atmosferickými vplyvmi. Vytvára farebný a štrukturálny vzh─żad vonkajšieho povrchu zateplenia. Je minimálnej hrúbky 2 mm, obvykle do 4 mm maximálnej hrúbky závislej na ve─żkosti plniva.

Prekrývanie výstu┼żnej mrie┼żky je minimálna šírka uplatnenia výstu┼żnej mrie┼żky vo dvoch vrstvách stanovená pre ka┼żdý kontaktný zatep─żovací systém. Zabezpe─Źuje eliminovanie objemových zmien (roz┼ąa┼żnosti) v dôsledku zmien teploty vonkajšieho prostredia. Minimálna šírka prekrývania je 100 mm.

Prestup tepla na vnútornom alebo vonkajšom povrchu ur─Źuje výmenu tepla medzi povrchom stavebnej konštrukcie a okolitým vzduchom a charakterizovaný je sú─Źinite─żom prestupu tepla h (a). Sú─Źinite─ż prestupu tepla je definovaný podielom hustoty tepelného toku a rozdielu teplôt medzi povrchom konštrukcie a okolitým vzduchom. Sú─Źinite─ż prestupu tepla je vyjadrený sú─Źtom sú─Źinite─ża prestupu tepla sálaním a prúdením (konvekciou). 

Priemerná hodnota sú─Źinite─ża prechodu tepla budovy je vá┼żený priemer stanovený z podielu sú─Źinite─żov prechodu tepla jednotlivých stavebných konštrukcií a ich plošnej výmery a celkovej plošnej výmery stavebných konštrukcií, ktorými sa uskuto─Ź┼łujú tepelné straty (sú deliacimi konštrukciami medzi vykurovaným a nevykurovaným priestormi alebo vykurovanými na rôznu teplotu vnútorného vzduchu v nich). 

Priepustnos┼ą vzduchu otvorovou konštrukciou charakterizuje sú─Źinite─ż škárovej vzduchovej priepustnosti závislý na objeme vzduchu, ktorý prejde škárou d─║┼żky 1 m pri definovanom tlakovom rozdiele medzi vonkajším a vnútorným prostredím.

Rosný bod je teplota vnútorného povrchu stavebnej konštrukcie, pri ktorej vzniká  kondenzácia vodnej pary.

Soklová lišta je kovový nekorodujúci alebo plastový profil zabezpe─Źujúci ochranu zatep─żovacieho systému  pred mechanickým poškodením. Vytvára presné vymedzenie jeho za─Źiatku.

Spojovacia vrstva je vrstvou vytvorenou z lepiacej malty, ktorá v kontaktnom systéme zabezpe─Źuje spolupôsobenie pôvodnej stavebnej konštrukcie a vrstiev zatep─żovacieho systému.

Sú─Źinite─ż difúzie vodnej pary d udáva mno┼żstvo vodnej pary, ktoré difunduje za jednotku ─Źasu kockou o hrane 1 m medzi dvoma proti─żahlými stenami, medzi ktorými je rozdiel ─Źiasto─Źného tlaku vodnej pary 1 Pa.

Sú─Źinite─ż prechodu tepla konštrukcie U (k) udáva tepelný tok šíriaci sa z vnútorného prostredia plochou konštrukcie 1 m2 pri jednotkovom rozdiele teplôt vnútorného a vonkajšieho vzduchu.

Sú─Źinite─ż vzduchovej priepustnosti e  látky je hmotnostný tok vzduchu, ktorý sa šíri stenou plochy 1 m2, ke─Ć medzi dvoma proti─żahlými povrchmi steny hrúbky 1m je tlakový rozdiel 1 Pa.

Technologická prestávka je ─Źas potrebný na prerušenie vytvárania jednotlivých vrstiev zatep─żovacieho systému, ktoré sú vo vzájomnom kontakte.

Tepelná izolácia je výrobok zabezpe─Źujúci tepelnoizola─Źné vlastnosti kontaktného alebo odvetraného zatep─żovacieho systému. Pod─ża rozmerov, podstaty základného materiálu a spôsobu výroby sa tepelná izolácia delí na:
     - tepelnoizola─Źné dosky napr. expandovaný (penový) polystyrén (EPS-F), extrudovaný (vytla─Źovaný) polystyrén (XPS-F) a minerálnovláknité dosky (MV-F), ktoré majú vlákna orientované preva┼żne rovnobe┼żne s plochou zatep─żovanej stavebnej  konštrukcie a mô┼żu by┼ą povrchovo upravené (kašírované napr. netkanou sklotextíliou, hliníkovou fóliou apod.),
- tepelnoizola─Źné lamely, ktoré majú preva┼żnú ─Źas┼ą vlákien usmernenú kolmo na zatep─żovanú konštrukciu (MV-L).

Tepelná ochrana budovy je vykonanie všetkých efektívnych stavebných úprav vedúcich k vytvoreniu hygienických podmienok a  podmienok tepelnej pohody v u┼żívaných priestoroch, ako aj k zní┼żeniu spotreby energie na vykurovanie.

Tepelná vodivos┼ą je schopnos┼ą látky prenáša┼ą teplo vedením a je charakterizovaná sú─Źinite─żom tepelnej vodivosti l ako základným ukazovate─żom tepelnoizola─Źných vlastností látky (materiálu). Sú─Źinite─ż tepelnej vodivosti je ovplyvnený najmä objemovou hmotnos┼ąou a  vlhkos┼ąou látky.

Tepelnoizola─Źná vrstva je ─Źas┼ą  kontaktného a odvetraného zatep─żovacieho systému vytvorená z tepelnoizola─Źného materiálu, ktorá spolu s podkladovou konštrukciou zabezpe─Źuje dosiahnutie po┼żadovaného tepelného odporu zatepleného obvodového pláš┼ąa.   

Tepelný most je ─Źas┼ą stavebnej konštrukcie, kde v dôsledku porušenia jej plošnej tepelnoizola─Źnej homogenity je teplota vnútorného povrchu v zimnom období ni┼żšia  ako teplota v be┼żnom mieste vnútorného povrchu konštrukcie.  

Tepelný odpor R je vlastnos┼ą stavebnej konštrukcie, ktorá ur─Źuje schopnos┼ą stavebnej konštrukcie zabezpe─Źova┼ą tepelnú ochranu. Charakterizovaná je hustotou tepelného toku šíriacim sa stavebnou konštrukciou. Tepelný odpor konštrukcie je tým vä─Źší, ─Źím je vä─Źšia hrúbka konštrukcie d (vrstvy) a ─Źím ni┼żší je sú─Źinite─ż tepelnej vodivosti l konštrukcie (vrstvy).

Vonkajšie súvrstvie sú vrstvy kontaktného zatep─żovacieho systému, ktoré sa nachádzajú medzi vonkajším povrchom tepelnoizola─Źnej vrstvy a vonkajším prostredím.

Vonkajší obklad je vytvorený z tenkej lepiacej vrstvy a vrstvy obkladových prvkov a škárovacej hmoty medzi nimi. Obkladovými prvkami mô┼żu by┼ą obklada─Źky odolné vo─Źi vplyvom vonkajšieho protredia. Sú obvykle z keramiky, skla alebo iných hmôt.

Výstu┼żná malta je hmota po┼żadovaných mechanických vlastností vhodný na vytvorenie výstu┼żnej vrstvy. Mô┼że by┼ą identická so spojovacou maltou.

Výstu┼żná mrie┼żka je výrobok, ktorý slú┼żi na zlepšenie mechanických vlastností vonkajšieho súvrstvia kontaktného zatep─żovacieh systému a musí odoláva┼ą pôsobeniu alkalického prostredia. Je to textília zvy─Źajne sklená, alkáliovzdorne upravená povrchovo  alebo v hmote. Aplikuje sa vo výstu┼żnej vrstve na eliminovanie síl vznikajúcich v dôsledku objemových zmien a mechanického namáhania.

Výstu┼żná vrstva je vrstva v kontaktnom zatep─żovacom systéme na vonkajšom povrchu tepelnoizola─Źnej vrstvy, ktorá zabezpe─Źuje prenos za┼ąa┼żenia od povrchovej úpravy a eliminovanie deformácií vznikajúcich v dôsledku objemových zmien a mechanického namáhania  spôsobovaného vonkajšími silami. Vytvorená je z výstu┼żnej malty hrúbky 2 mm, do ktorej je osadená výstu┼żná mrie┼żka.

Základné tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií  vlastnosti charakterizujúce ich tepelnoizola─Źnú schopnos┼ą, ako tepelný odpor, sú─Źinite─ż prechodu tepla, difúzny odpor

Základné tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov  vlastnosti charakterizujúce ich tepelnoizola─Źnú schopnos┼ą, ako: sú─Źinite─ż tepelnej vodivosti, sú─Źinite─ż difúzie vodnej pary, faktor difúzneho odporu, sú─Źinite─ż vzduchovej priepustnosti, objemová hmotnos┼ą, merné teplo a pod. 

Základný náter je podkladový penetra─Źný náter zabezpe─Źujúci spolupôsobenie povrchovej vrstvy a výstu┼żnej vrstvy. Sú─Źasne zvyšuje schopnos┼ą vodovzdornosti povrchovej úpravy kontaktného zatep─żovacieho systému. Uplat┼łuje sa iba v prípadoch predpísaných výrobcom.
 
Zakon─Źujúca lišta je kovový nekorodujúci alebo plastový profil zabezpe─Źujúci ochranu zatep─żovacieho systému pred zatekaním do tepelnoizola─Źnej vrstvy kontaktného zatep─żovacieho systému. Vytvára presné vymedzenie jeho zakon─Źenia.

Zatep─żovací systém je nenosná konštrukcia vytvorená z materiálov a doplnkových prvkov, ktoré spolu  s pôvodnou stavebnou konštrukciou zabezpe─Źujú po┼żadovanú tepelnú ochranu budovy bez negatívneho vplyvu na ostatné funk─Źné vlastnosti stavebnej konštrukcie a budovy.

Zatep─żovanie je súbor technických opatrení umo┼ż┼łujúcich zabudovanie prídavných  vrstiev      stavebnej konštrukcie spravidla na jej vonkajšej strane, ktorých nezamenite─żnou sú─Źas┼ąou je  tepelnoizola─Źná vrstva. 

 


Naj─Źastejšie otázky
Pozrite si tie┼ż
Aktuálne informácie
 zdroj:http://www.zpzb.sk - Zdru┼żenie pre zatep─żovanie budov  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     SLOVENSKÝ  PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ


Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú─Źelom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h─żadiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú─Źelom vyhodnotenia štatistického a geologického rozlo┼żenia geoanomálií pod obývanými oblas┼ąami. Zárove┼ł sa sleduje aj vplyv ur─Źitých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur─Źitým spôsobom eliminova┼ą  geoanomálie a GPZ.
           Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi┼ą, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdr┼żujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Pozri tie┼ż:

Levandu─ża lekárska priamo od pestovate─żky: www.byvajme.sk/levandula 


 

 

Novinky emailom
Mßte zßujem dostßvaŁ do emailovej schrßnky novinky, informßcia Ŕlßnky z tohto portßlu?
Prihlßste sa!
Email:

TOP ponuky
HżadaŁ v ponukßch:
 

TOP Ŕlßnky
 
www.byvajme.sk® Hlavnß Strßnka | Kontakty | Registrßcia