» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Kompletná ochrana vo?i vlámaniu na jednom mieste
 
Pridané: 21.05.2012 Vytlačiť článok
 
Pojmy ako bezpe?nostné dvere, kvalitný zámok, dobrý k?ú?, sú už dostato?ne známe. V poslednej dobe sa k nim pridávajú aj:bezpe?nostné okná, nerozbitné sklá, ?i znovuzrodená klasická mreža. Všetko to spája pojem ”ochrana pred neželanými zlodejmi”...
 

Kompletná ochrana vo?i vlámaniu na jednom mieste

Pojmy ako bezpe?nostné dvere, kvalitný zámok, dobrý k?ú?, sú aj nám laikom už dostato?ne známe. V poslednej dobe sa k nim pridáva aj slovné spojenie bezpe?nostné okno, nerozbitné sklo, ?i znovuzrodenie klasickej mreže. 
Všetko to spája pojem ”ochrana pred neželanými zlodejmi” v našom byte, ?i rodinnom dome. Stále viacerí z nás si totiž uvedomujú, že elektronická ochrana, ktorú zjednodušene nazývame alarmom, napriek tomu že napreduje mí?ovými krokmi dopredu, nás stále dokáže iba informova?, že náš byt práve niekto vykráda. Nedokáže tomu zabráni? a teda reálne ochráni? náš majetok. 
Tak sa opä? dostáva do popredia osved?ený spôsob ochrany, a to mechanický. Firiem, ktoré ponúkajú mechanické zabezpe?ovacie prvky je ve?a, sú však roztrúsené, mnohé ponúkajú tieto produkty popri rôznych iných nesúvisiacich službách, sprostredkúvajú, ?i len montujú. ?ažko sa je v tomto sortimente a na základe takto kuso získaných informácií zorientova? a nájs? tak skuto?ne odborníka a solídny výrobok. ?asto sme tak nútení kupova? ”ma?ku vo vreci” nako?ko plochy predajní a množstvo vystavených výrobkov sú minimálne. 
Prednedávnom sme však zaregistrovali u našich západných susedov v Prahe otvorenie doteraz nevídaného showroomu zameraného práve na vyriešenie otázky mechanickej ochrany vo?i vlámaniu. Na ploche 400m2 tu bola ako sú?as? programu medzinárodného seminára SECURITY 2012 Praha, slávnostne otvorená pre verejnos? GALÉRIA DVERÍ – kompletné bezpe?ie. Na jednom mieste tak návštevník v exkluzívnych prietoroch môže postupne prechádza? jednotlivými sekciami zameranými napr. na bezpe?nostné dvere do domu, do bytu, bezpe?nostné okná, mreže, pancierové sklá, k?ú?e, zámky, ?i rôzne netradi?né atypické špeciálne riešenia. Nemusí tak obchádza? jednotlivé firmy, ale pod jednou strechov sa zorientova?, prípadne si aj vybra?, pretože odborná montáž s garanciou je pre všetky produkty samozrejmos?ou. 
”Otvárame najvä?ší predajný showroom Galeria dveri – kompletné bezpe?ie, so zameraním na mechanickú ochranu vo?i vlámaniu v strednej Európe. Samotné kvalitné bezpe?nostné dvere sú už v sú?asnosti nie dostato?né, ?udia h?adajú ochranu okien, garážových dverí, ?i pivníc. A tu nachádzajú najširší sortiment dverí od jednoduchej ochrany až po tú najvyššiu možnú, od nenápadných, ktoré nerozlíšite od bežných, až po moderné farebné dizajny v spojení s antikorom, ?i repliky historických dverí, vysokú protipožiarnu ?i zvukovú ochranu. Ve?ký záujem je o úpravu bežných plastových okien na bezpe?nostné, alebo o neprepílite?né mreže. Všetko si môžete ohmata? a vyskúša?. Nový je aj netradi?ný spôsob komunikácie s návštevníkmi v centrálnej presvetlenej ?asti, odkia? majú pohodlný výh?ad do všetkých sekcií galérie na jednoduché a preh?adné zorientovanie sa.” - vysvet?uje prevádzkovate? Galérie, Ing. Adame zo spolo?nosti ADLO-bezpe?nostné dvere. 
Zaujímavá bola aj informácia, že všetky vystavené produkty sú schopní doda? do ktorejko?vek krajiny Európy, vrátane garantovanej kvality montáže, dodržania diskrétnosti a všetkých záruk. 
Nuž, pokia? uvažujete nad zvýšením bezpe?nosti svojho bývania vo?i zlodejom, rozhodne doporu?ujeme aspo? navštívi? túto galériu, ktorá sa nachádza v Prahe - 4 Mod?anoch. Jej úrove? a skuto?ne široký sortiment rozhodne stojí za to. 

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     SLOVENSKÝ  PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ


Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h?adiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú?elom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblas?ami. Zárove? sa sleduje aj vplyv ur?itých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur?itým spôsobom eliminova?  geoanomálie a GPZ.
           Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi?, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Pozri tiež:

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula 


 

 

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia