» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Dokáže nás sklo vo dverách ochráni? ?
 
Pridané: 04.05.2012 Vytlačiť článok
 
Mnohí z nás majú svoje vstupné dvere do rodinného domu presklené. Ako je to však s jeho bezpe?nos?ou a odolnos?ou vo?i vandalom, ?i zlodejom ? Pokro?il aj v tomto smere vývoj ?
 

Dokáže nás sklo vo dverách ochráni? ?

Mnohí z nás majú svoje vstupné dvere do rodinného domu presklené. Je to hlavne z dôvodu potreby presvetlenia priestoru za dverami, alebo jednoducho z estetických dôvodov, kedy sklo nám dvere len skrášli. Nech je to tak, ?i tak, ?asto krát sa zaujímame len o jeho tepelnoizola?né vlastnosti, aby nám cez sklo unikalo ?ím menej tepla. A tu zvažujeme použitie štandardného dvojskla, alebo dokonca trojskla. Ako je to však s jeho bezpe?nos?ou a odolnos?ou vo?i vandalom, ?i zlodejom ? Pokro?il aj v tomto smere vývoj ?

A tak sme spravili jednoduchý pokus. Uzamkli sme bežné vstupné presklené dvere a kopli do nich oby?ajnú detskú loptu. Po pár nepresných pokusoch sme sa kone?ne trafili do skla a lopta za rin?ania po?ahky sklo rozbila a dostala sa cez dvere dnu. Je teda zrejmé, že zlodeji nielen že nepotrebujú k prekonaniu takýchto dverí žiadne náradie, ale dokonca, ani kame?. A nezáleží, ?i ide o dvoj, ?i trojsklo. Takéto bežné sklá používa vo svojich dverách vä?šina výrobcov vstupných dverí do domov, a to drevených, plastových, aj hliníkových.

V poslednom období sme však zaregistrovali aj presklenia vo dverách ozna?ované ako „pancierové“. O ?o ide ? „ Na výrobu bežných dvoj ?i trojskiel je používané sklo hrúbky 4mm, oddelené od seba len vzduchovou, ?i plynovou medzerou. Certifikované pancierové sklá majú hrúbku až 20mm. A nielen to, pancierové sklo nie je po celej svojej hrúbke tvorené len sklom, ale skladané z viacerých pevných materiálov, ktoré sú vzájomne zlisované. Tým je vytvorená ve?mi pevná sklená plocha odolná vo?i rozlomeniu a rozbitiu. Takto prešla náro?nými skúškami v certifikovanej skúšobni statickým za?ažením, ale potvrdila aj odolnos? vo?i dynamickému nárazu v 2. až 4. bezpe?nostnej triede, ?o je „ve?mi vysoká ochrana“ – vysvetlil nám Ing. Jozef Adame zo spolo?nosti ADLO – bezpe?nostné dvere.

?o to znamená v praxi, sme si opä? vyskúšali. Nechali sme si namontova? bezpe?nostné termo dvere s pancierovým presklením. Prvé, ?o nás prekvapilo, bolo, že na skle zvonku nebolo vidie? žiadne rozdiely oproti bežnému sklu, bolo rovnako prieh?adné, a pritom išlo o termo trojsklo, vhodné do nízkoenergetických domov. Skúšku sme za?ali na porovnanie rovnakým spôsobom ako v prvom prípade, teda kopaním lopty do skla vo dverách. Lopta sa odrážala aj po najsilnejších nárazoch ako od pevnej steny. Použili sme teda kladivo bežnej ve?kosti a udreli priamo do presklenia. Na obrovské prekvapenie sa nám kladivo odrazilo spä? a v skle zostala len drobná prasklina. Údery sme teda postupne zosil?ovali a skúšali rôzne spôsoby úderov. Sklo len jemne praskalo a s pružnos?ou nám kladivo odrážalo spä?. Po výmene kladiva za podstatne vä?šie sme útoky ešte zosilnili a s kladivom udierali plnou silou. Sklo praskalo, vypadali z neho drobné úlomky, no na?alej zostávalo celistvé a neprekonané. 
Bolo však zrejmé, že takéto prehnané a dlhotrvajúce útoky na presklenie vo dverách sú v praxi nereálne.

Pancierové sklo vo vstupných dverách má však svoje opodstatnenie len v kvalitných bezpe?nostných termo dverách, pretože jeho uchytenie do dverného krídla musí by? priamo do oce?ovej konštrukcie a vyžaduje špeciálne kotvenia. Potom však výsledná odolnos? vo?i násilnému prekonaniu je rovnaká, akoby išlo o plné bezpe?nostné dvere, certifikované v bezpe?nostnej triede 2, 3, alebo dokonca 4. V spojení s trojnásobnou termo úpravou dverí a trojsklom dosahuje dokonca najlepšie tepelnoizola?né vlastnosti.“ – dop??a Ing. Jozef Adame zo spolo?nosti ADLO – bezpe?nostné dvere.

Práve v?aka spojeniu vysokej bezpe?nosti proti vlámaniu, pancierovému preskleniu a vynikajúcej tepelnej odolnosti, boli takéto ADLO dvere ocenené najprestížnejšou známkou kvality slovenského výrobku, a to zlatou medailou Slovak Gold, ako „Najkvalitnejšie vchodové dvere do rodinného domu„

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     SLOVENSKÝ  PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ


Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h?adiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú?elom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblas?ami. Zárove? sa sleduje aj vplyv ur?itých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur?itým spôsobom eliminova?  geoanomálie a GPZ.
           Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi?, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Pozri tiež:

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula 


 

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia