» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Zruby z cédru
 
Pridané: 04.10.2011 Vytlačiť článok
 
Drevo, ako ekologický a trvalo obnovite?ný zdroj, ponúka pohodlné a zdravé prostredie, ktoré neškodí ani alergikom. Tento materiál takisto pohlcuje škodliviny, aby ovzdušie okolo neho bolo zdravšie.....
 

Drevodom rajec CZ – novinka na trhu: Zruby z cédru

 

Drevo, ako ekologický a trvalo obnovite?ný zdroj, ponúka pohodlné a zdravé prostredie, ktoré neškodí ani alergikom. Tento materiál takisto pohlcuje škodliviny, aby ovzdušie okolo neho bolo zdravšie, a uvo??uje vlhkos?, ?ím je vnútorné prostredie prirodzene regulované a vzduch nie je pottebné upravova?. Zruby ako také sú obrazom skuto?ného domova plného pozitívnej energie a nádychu nostalgickej romantiky bývania v spojení s prírodou.

 

Našich pracovníkov u?ili vyrába? zruby samotní Kana?ania, ktorí vyrábajú zruby už od nepamäti. Tak sme získali ako prví v strednej Európe toto know-how a od roku 1995 ho prisposobujeme našim podmienkam. Od roku 1998 predávame zruby aj v ?eskej republike. Okrem slovenského a ?eského trhu sa priamo vo výrobnom závode v Rajci, vyrábajú zruby aj pre zákazníkov z iných krajín. Naše stavby sme realizovali takisto v Španielsku, Taliansku, Chorvátsku, Francúzsku, Rakúsku, Holandsku a v ?alších európskych krajinách.

 

Naša spole?nos? vyrába 60 – 100 zrubov ro?ne. Všetky výrobky, ktoré vstupujú do výroby, majú certifikát kvality. Prísne kritériá výberu gu?atiny nedovo?ujú použi? na stavbu zrubu druhoradé drevo.

Spolupracujeme s poprednými výrobcami tepelnej izolácie, materiálmi k povrchovej úprave, výrobcami okien, dverí at?. Takisto spolupracujeme so skúšobnými ústavmi, odkia? sme získali i certifikáty pre naše výrobky. Máme vypracovaný aj posudok na požiarnu odolnos? našich domov. Pod?a normy je povinnos? vystavova? materiál priamemu oh?u 45 min., ?o konštrukcie našich zrubov sp??ajú. Po uplynutí tohto ?asu nebolo na konštrukcii našich dom?ekov pozorované žiadne vidite?né poškodenie a drevo stále odolávalo.

Kvalitu našich stavieb dokazuje aj udelenie „certifikátu kvality“ a samozrejme i spokojnos? našich zákazníkov.

 

Zruby staviame zo smrekovej gu?atiny, ?aženej výhradne zo severného Slovenska od nadmorskej výšky 600 m.n.m., kde je drevo kvalitnejšie. To že rastie pomalšie a v chladnejších oblastiach, zabezpe?uje vysokú hustotu dreva. Životnos? stavieb postavených z tejto dreviny je pri dodržaní starostlivosti a vhodnom ošetrovaní 150 - 200 rokov.

Teraz prichádzame na trh s novinkou – výrobou zrubov z cédru sibirského, ktorý má životnos? 400 – 500 rokov. Táto drevina obsahuje okrem živice aj prírodný éterický olej a je odolná vo?i drevokazným škodcom.

Drevo má celkovo pozitívnu energiu na zdravie ?loveka, ?o je vhodné využí? k stavbe domu práve z dreva. Pri cédri možeme poveda?, že je táto energia ve?mi silná, a preto je vhodné postavi? si zrub zrovna z tejto dreviny hlavne pre alergikov. Navyše cédrové drevo je príjemne aromatické, a tak dodáva domu príjemnú a sviežu arómu, ?o využijú hlavne ?udia, ktorí si chcú oddýchnu? od mestského ruchu a zne?isteného ovzdušia v mestách.

?o sa týka cien, smrekový zrub ponúkame cca o 20% lacnejšie, ako sú ceny našej konkurencie, a ceny cédrových zrubov sa pohybujú vo výške cien smrekového zrubu u konkurencie.

 

Sposob a technologia výstavby umož?uje investorovi vybra? si z roznych možností dokon?ovánia interiéru. Pokia? hovoríme o interiéri obvodových stien, tie majú zrubový charakter. Vnútorné prie?ky možu by? sendvi?ové, povrchovo upravené dreveným obkladom, omietkou alebo keramickým obkladom. Takisto sa stáva, že investor si nechá vnútorné prie?ky vymurova?. Z h?adiska štýlu sa ale doporu?uje zachova? rovnováha prírodných materiálov. Za najlepšie riešenie považujeme kombináciu drevo – kame?.

 

Každý produkt ktorý vyrobíme je svojím sposobom originál, pretože ponuka sa úplne prisposobuje možnostiam a požiadavkám zákazníka. Náš postup je založený na kontakte projektant-zákazník.

Je pre nás samozrejmé, že každá naša štúdia sa dá modifikova? a upravova? pod?a lokality výstavby ?i požadaviek investora. Ke? má klient o svojej stavbe vlastnú predstavu, umožníme mu jej realizáciu spracovaním originálnej štúdie stavby „ušitej na mieru“. Naši architekti sú pripraveni rieši? aj tie najnáro?nejšie požiadavky na dispozi?né riešenie a originalitu stavby. Pokia? sa s nami zákazník rozhodne stava?, štúdiu aj projekt k stavebnému konaniu dostane zdarma.

Našim zákazníkom bezplatne poradíme ako sa o zruby správne stara? a navrhneme ich prípadnú údržbu. Je pre nás samozrejmé, že odovzdaním zrubov našim zákazníkom sa naša starostlivos? o nich nekon?í. Ponúkame ako záru?ný, tak i pozáru?ný servis.

 

Zákazník si može vybra? ?i chce doda? iba skelet, hrubú stavbu alebo stavbu na k?ú?. Minimálný rozsah dodávky je dodanie skeletu, ktorý sme schopní doda? do 3 mesiacov od podpisu zmluvy, hrubú stavbu do 6 mesiacov a stavba na k?ú? trvá cca 8-9 mesiacov.

Na nosnú konštrukciu poskytujeme záruku 30 rokov a na celú zrubovú stavbu (vnútorné prie?ky, nátery, at?.) je záruka 3 roky.

Na výrobu svojho zrubu sa jeho budúci majite? može pozrie? priamo vo výrobnom závode v Rajci.

 

www.zruby.sk

broncek@zruby.sk


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     SLOVENSKÝ  PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ


Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h?adiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú?elom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblas?ami. Zárove? sa sleduje aj vplyv ur?itých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur?itým spôsobom eliminova?  geoanomálie a GPZ.
           Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi?, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Pozri tiež:

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula 


 

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia