» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Drevo-hliníkové okná
 
Pridané: 23.08.2011 Vytlačiť článok
 
Okenné konštrukcie sú v sú?asnosti vyrábané z rôznych základných materiálov ako napr. drevo, plast, popr. hliník. Každý z týchto materiálov má mnoho výhod ale aj nevýhod...
 

Drevo-hliníkové okná – najvyšší štandard okien sú?asnosti ako aj budúcnosti

     

Okenné konštrukcie  sú v sú?asnosti vyrábané z rôznych základných materiálov ako napr. drevo, plast, popr. hliník. Každý z týchto materiálov má mnoho výhod  ale aj nevýhod. Pri premýš?aní nad moderným architektonickým vyhotovením okien treba bra? do úvahy aj kombinované okenné konštrukcie, napríklad drevo-hliníkové okná. Tie ponúkajú moderný a zárove? estetický vzh?ad a, navyše, sú vhodné aj do nízkoenergetických a energeticky pasívnych domov. Z exteriérovej strany okna je použitý  hliník – tak si okno zachová ?isté línie, v interiéri je zase použité drevo. Hliník zabezpe?uje vynikajúcu odolnos? vo?i poveternostným vplyvom, vo?i mechanickým poškodeniam a samozrejme minimálnu náro?nos? na údržbu a ošetrovanie extrémne namáhanej exteriérovej strany okenných rámov a drevo zase plní nosnú  funkciu okna, taktiež zabezpe?uje tepelno-technické parametre okenných rámov a samozrejme esteticky dotvára samotný interiér. Drevo-hliníkové okná sú  jednozna?ne predur?ene pre zákazníkov, ktorí majú ve?mi vysoké nároky a o?akávania od nových okien, chcú okná s vysokou životnos?ou, ale minimálnou starostlivos?ou  a údržbou.

Drevohliníkové okná sú momentálne špi?ka medzi výpl?ami stavebných otvorov. Je tu sk?bená neprekonate?ná estetika dreva a dlhá životnos? hliníkových profilov. Okenný profil je z vonkajšej strany kompletne opláštený hliníkovou kapotážou, ?o zabezpe?uje ochranu pred poveternostnými vplyvmi na dlhé desa?ro?ia. Drevo-hliníkové okná sú do nízkoenergetických stavieb vhodné nielen z h?adiska architektonického, ale aj tepelnotechnického. V?aka hliníkovému oplášteniu majú tieto konštrukcie v porovnaní s drevenými oknami nieko?konásobne vyššiu životnos?. Predstava, že drevo-hliníkové okná majú horšie tepelnotechnické vlastnosti (pre hliníkové vyhotovenie), sa však nezakladá na pravde. Pripojením hliníkovej konštrukcie na drevenú totiž vznikajú vzduchové dutiny a drevená konštrukcia získava kompaktnejší tvar. Celkové tepelnotechnické vlastnosti týchto profilov sú porovnate?né s drevenými oknami. Najvä?ší vplyv na sú?inite? prechodu tepla má, samozrejme, drevená ?as? okennej konštrukcie, pri?om hliníková vonkajšia konštrukcia má podiel na zmene sú?inite?a prechodu tepla na exteriérovej strane drevenej ?asti okna. Z toho dôvodu je hodnota U pre túto drevenú ?as? drevo-hliníkových okien lepšia ako pri ?isto drevených oknách, ?o v celkovom sú?te pôsobí priaznivo na tepelnotechnické vlastnosti. Hliníkové profily, ke?že sa pripájajú pomocou plastových príchytiek, nevytvárajú prídavné tepelné mosty.

Konštrukcie priamo ur?ené do EPD sú kombinovate?né z hliníka, plastu a dreva. Takéto konštrukcie v?aka uzatvoreným vzduchovým dutinám zlepšujú tepelnoizola?né vlastnosti okna. Pri hrúbke drevenej ?asti 78 mm s použitím izola?ného trojskla s hodnotou Ug = 0,7 W/(m2 . K) sa dosahuje sú?inite? prestupu tepla  drevo-hliníkového okna Uw = 0,8 W/(m2 . K).

Drevo-hliníkový fasádny systém

Pre nízkoenergetické a energeticky pasívne domy sú z h?adiska tepelných ziskov v zimnom období dôležité ve?ké zasklené plochy. Tepelné zisky možno dosiahnu? aj pomocou fasádnych systémov. Zasklené fasádne systémy sa (pre pevnos?) naj?astejšie vyrábajú z hliníkových profilov. Hliník má vysokú tepelnú vodivos?, s tým súvisí aj vä?šia pravdepodobnos? vzniku tepelných mostov v konštrukcii, ktoré sú v EPD neprípustné. Riešením je využitie drevo-hliníkových fasádnych systémov, kde nosnú konštrukciu tvoria drevené prvky, ktoré majú v porovnaní s hliníkovou konštrukciou priaznivejšie izola?né vlastnosti. ?alšou výhodou drevenej nosnej konštrukcie je jej minimálna d?žková tepelná roz?ažnos?, preto nie je potrebná ve?ká dilatácia pri ve?koformátových fasádach. Samozrejme, je potrebná dilatácia na hliníkových vonkajších profiloch, ktoré na rozdiel od drevenej nosnej konštrukcie tepelne pracujú. Drevo možno spája? ?istými spojmi v akomko?vek rovinnom uhle, pomocou skrytých kovových spojovacích prostriedkov. Takéto riešenie spojov následne nemá rušivý vplyv pri poh?ade na interiérovú stranu fasády.

Tepelnotechnické vlastnosti takýchto konštrukcií vo ve?kej miere závisia najmä od použitého zasklenia, pretože to tvorí najvä?šiu ?as? fasád. Pri oknách pre nízkoenergetické budovy sa tepelnotechnické vlastnosti zasklenia pohybujú pod hodnotou Ug ≤ 0,8W/(m2 . K). Hodnota celkového sú?inite?a prechodu tepla pre fasádne systémy dosahuje až Ucw = 0,64 W/(m2 . K). Táto hodnota je ur?ená pre štandardizované rozmery rámov 1,23 × 1,48 m. Tieto rozmery sa však pri fasádnych systémoch vyskytujú obmedzene, takže výsledný koeficient vä?ších presklení je vždy lepší. Takisto ako drevo-hliníkové okná, aj drevo-hliníkové fasádne systémy majú z Inštitútu energeticky pasívneho domu v nemeckom Darmstadte certifikát vhodnosti do EPD.

www.mirador.eu

Pozri tiež:

Meranie a eliminácia Geopatogénnych Zón (GPZ): www.dracie-zily.sk

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula  

 

 

 

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia