» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Chcete si adoptova? psíka a neviete ako na to?
 
Pridané: 17.05.2015 Vytlačiť článok
 
Útulok opustených zvierat Košice Únia vzájomnej pomoci ?udí a psov (U.V.P) je nezisková organizácia, ktorá vznikla v roku 2001 v Košiciach na východe Slovenska ...viac informácií >>
 

Útulok v Košiciach

14.03.2009

Stredisko vzájomnej pomoci ?udí a zvierat

Na 3-hektárovom schátranom pozemku bývalého Pomocného ro?níckeho hospodárstva Haniska v sú?asnosti patriacom mestu Košice v katastri Železiarne Košice-Šaca vyrastie stredisko, ktoré pomôže ?u?om i zvieratám.

31.10.2008

Práce na útulku

Neš?astím sveta je to, že nikto na zemi nedokáže zachráni? každého, kto pomoc potrebuje. Ale tým, ktorým sa pomôc? dá, by sme spolo?nými silami mali poda? pomocnú ruku. Práca na útulku, to nie je len k?menie a ?istenie. Aby bol chod útulku zabezpe?ený, je nevyhnutné množstvo ?alších ?inností. Fotografie vyjadrujú len niektoré...

14.03.2009

Dobrovo?né brigády na útulku a stredisku

Brigádne môžete pomôc? po celý rok, hlavne cez víkendy. V zimnom období nám môžete pomôc? hlavne rúbaním palivového dreva, ktoré sa používa do kotlov na prípravu potravy pre zvieratá, opravami kotercov. Od jari do jesene uvítame pomoc aj na Stredisku. Toho roku ( r.2009 ) budeme pokra?ova? s oplotením areálu...

Chronológia

Zarastené smetisko
Výbežisko
Sklad krmiva, lie?iv, materiálu
Šte?acia škôlka

Rok 2000

Do roku 2000 v Košiciach s 250 000 obyvate?mi a nikdy neexistoval útulok pre zvieratá. Len akési pochybné odchytové miesta, ktoré sú kvôli škandálom presúvané. Snaha o vybudovanie skuto?ného útulku vždy stroskotala kvôli rôznym problémom. Neuspelo ani ob?ianske združenie Sloboda zvierat, ani finan?ne podporované fyzické a právnické osoby, ani samotné mesto.
Dvaja mladí ?udia za?ínajú intenzívne obiehanie všetkých inštitúcií, ktoré majú vo svojej kompetencii rozhodova? a pomôc? v otázkach realizácie útulku. Odozva inštitúcií je neutrálna alebo negatívna. Vä?šina opýtaných san a zanietencov pozerá ako na bláznov. Okrem vedenia Útvaru hlavného architekta mesta Košice (hl.arch. Murko, Ing. Bohušová, Ing. Vl?ková.). Odtia? i prišla prvá pomocná ruka vtedy v podobe odborných rád.

Rok 2001

Trojica mladých dobrovo?níkov zakladá neziskové ob?ianske združenie Únia vzájomnej pomoci ?udí a psov (U.V.P). Ich ?innos? sa rozde?uje na 2 hlavné smery: jeden vychádza z predchádzajúcich aktivít a tým bola starostlivos? o opustené zvieratá v domácich podmienkach, výcvik psov pre verejnos?, výcvik záchranárskych psov.
Druhý je zameraný na h?adanie vhodnej lokality pre útulok. Tu nastáva vážny problém: roz?ahlos? mesta Košice a rozdelenie na viac než 20 mestských ?astí spôsobuje, že kompetentní nechcú pristúpi? na vybudovanie útulku práve v ich mestskej ?asti.
Do h?adania sú zapojené realitky, rôzne fyzické a právnické osoby, mestské ?asti. Ni?! Ak niektorý pozemok vyzerá nádejne a za?ína sa vybavovanie, vysko?ia problémy, ktoré definitívne ukon?ia ?alšie kroky.
Pri h?adaní sa objaví 3 ha pozemok - bývalé Pomocné ro?nícke hospodárstvo Haniska (PRH) - ktoré zdá sa, sp??a všetky podmienky veterinárne, hygienické, týkajúce sa životného prostredia. Má to však 2 há?iky. Nehnute?nos? je totálne schátralá bez inžinierskych sietí a patrí Ministerstvu obrany SR.
Starostlivos? o zvieratá je hradená v tom ?ase výlu?ne z vlastných výplat. Zvierat je stále viac a finan?né prostriedky už vôbec nesta?ia pokry? starostlivos? o cca 15 zvierat. Je nutné h?ada? podporu u ?udí, ktorí majú zvieratá naozaj radi. Darov je však málo, nutná je pôži?ka 50 000 Sk. Bolo ?ažké zohna? ju, ale vyšlo to.Využila sa na nákup lie?iv, prvé operácie a ?alšie sterilizácie, ale tiež na prvé letáky informujúce o danom stave a zabezpe?enie prvej verejnej zbierky.
Tá umožnila navrátenie pôži?ky, rozšírila možnosti a UVP sa dokázalo stara? asi pravidelne už asi o 25 psov.

Rok 2002

Do aktivít U.V.P pribúdajú ukážky a besedy na školách, canisterapie. Po?et zachránených zvierat v provizórnych domácich podmienkach prekro?il za 2 roky 400, ?o je však na mesto Košice žalostne málo. Na?alej zúfalo pokra?uje h?adanie vhodnej lokality a vybavovanie oh?adom PRH Haniska. Kvôli nemu má predsedky?a U.V.P stretnutie s vtedajším ministrom obrany, pánom Stankom. Na dosiahnutie pozemku však je nutné prekona? zd?havé právne kroky.
U.V.P realizuje už 2.ro?ník Celoslovenskú výstavu "orieškov" a "nepapierakov" a tiež Letný výcvikový tábor. Masovo sa rozbiehajú výcviky pre verejnos? v parku Ani?ka.

Rok 2003

U.V.P našlo 0,5 ha pozemok kat.?. 182 v susedstve PRH Haniska patriaci mestu Košice. Požiadalo o jeho prenájom. Za?ína sa vybavovanie územného konania. Pokra?ujú a rozširujú sa všetky aktivity týkajúce sa osvety, výcvikov, podujatí, canisterapií. Do starostlivosti o zvieratá pribúda i možnos? spolupráce s Univerzitou veterinárneho lekárstva týkajúca sa sterilizácii zvierat. Na?alej prebieha nekone?né vybavovanie oh?adom PRH Haniska. Po?et zachránených zvierat prekro?il 700.

Rok 2004

PRH Haniska bolo bezodplatným prevodom prevedené z vlastníctva Ministerstva obrany SR do vlastníctva mesta Košice. Od tej chvíle za?ína U.V.P rokova? o prenájme tejto nehnute?nosti s mestom Košice. Zárove? sa vybavuje i územné konanie na pozemku kat.?. 182. Tu nastávajú komplikácie súvisiace s vy?atím z pôdneho fondu a nesprávnymi katastrálnymi ?íslami z minulosti. Vybavovanie je neuverite?ne zd?havé.

K aktivitám U.V.P pribúda i organizovanie Medzinárodných Majstrovstiev SR záchranárskych psov a Sú?aže agility. Pribúdajú inštitúcie, kde sa realizujú canisterapie. U.V.P za?ína vydáva? ?asopis Život so psom.

Po?et zachránených zvierat v provizórnych podmienkach prekro?il 1200.

Rok 2005

Dokon?uje sa vybavovanie stavebného povolenia pre útulok na pozemku kat.?. 182. Už sú tu prvé zvieratá. Stavebné náklady nás vyžmýkali na nulu. Máme vážny problém so zabezpe?ením starostlivosti o zvieratá. Požiadavky na našu neziskovú organizáciu rastú, avšak pomoc stagnuje. Dostávame sa do zlej finan?nej situácie. Napriek tomu po?et zachránených zvierat prekro?il 1700 zvierat.

V júni mestské zastupite?stvo schválilo U.V.P prenájom PRH Haniska pre potreby výstavby Strediska vzájomnej pomoci ?udí a zvierat. Prenájom za 1 korunu na dobu 10 rokov s možnos?ou pred?ženia. Všetky spomínané aktivity pokra?ujú a rozširujú sa.

V sú?asnosti h?adáme sponzorov so zlatým srdcom, ktorí pomôžu pri realizácii Strediska vzájomnej pomoci ?udí a zvierat. Je to európsky unikát, zastrešujúci útulok s kapacitou 250 zvierat, osvetovú farmu domácich zvierat ur?enú pre vzdelávanie verejnosti, priestory pre animalterapiu, výcviky pre verejnos?, špecializované výcviky asisten?ných a záchranárskych psov. Umož?uje zapojenie problémových skupín obyvate?ov do pracovnej ?innosti.
Prosíme, pomôžte. Zachránite tým množstvo bezbranných životov a pomôžete mnohým ?u?om.

?akujeme.

Rok 2006

Január a február - V útulku sa vystrieda napriek zime celkom pekný po?et zvierat. Každý mesiac odchádza cca 35-40 zvierat. ?akáme, ako dopadne rozhodnutie mestského zastupite?stva koncom februára 2006, ktoré má schváli? zmenu územného plánu na parcele pre Stredisko, aby bolo možné realizova? projekt v celom objeme ?inností. V sú?asnosti je permanentne umiestnených na útulku 80 - 100 zvierat.

September 06 - mesto Košice schválilo zmenu územného plánu týkajúceho sa Strediska vzájomnej pomoci ?udí a zvierat. ?akujeme mestským poslancom za pochopenie situácie a kladné vyjadrenie. Za?ína sa územné konanie...

H?adáme pomoc zo strany inžinierov a architektov týkajúcu sa stavebného konania. ?akujeme.

 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia