» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Dodato?né zateplenie domu
 
Pridané: 02.07.2013 Vytlačiť článok
 
Zatep?ovanie domu na prvý poh?ad nie je žiadna veda. Vo všeobecnosti prevláda názor, že zateplenie si každý šikovný domáci majster môže spravi? aj sám. A že môže aj dokonca ušetri?, ak pri nákupe skombinuje najlacnejšie komponenty viacerých výrobcov. Opak je však pravdou....
 
 

Pozri tiež: www.dracie-zily.sk : stránka zameraná na zdravšie a bezpe?nejšie bývanie  


Dodato?né zateplenie domuZatep?ovanie domu na prvý poh?ad nie je žiadna veda. Vo všeobecnosti prevláda názor, že zateplenie si každý šikovný domáci majster môže spravi? aj sám. A že môže aj dokonca ušetri?, ak pri nákupe skombinuje najlacnejšie komponenty viacerých výrobcov. Opak je však pravdou.
Kvalita materiálov jednotlivých výrobcov, ako aj technológia ich výroby sa líšia, a odlišujú sa i montážne a aplika?né postupy. Ale ani výber jednotlivých zložiek s najlepšími parametrami nezaru?uje, že systém bude plni? svoju úlohu v najvyššej miere. Každý výrobca totiž berie do úvahy osobitosti jednotlivých komponentov a zosúla?uje ich tak, aby maximálny výsledný efekt dosahoval zatep?ovací systém ako celok. Práve preto prevažná vä?šina výrobcov ponúka svojim zákazníkom navyše i rad ?alších bezplatných služieb - okrem samotného výrobku získajú aj poradenstvo: ako a ?ím zatepli? ur?itý typ domu, cenovú kalkuláciu, školenie pracovníkov stavebných i montážnych firiem a doh?ad na konkrétnej stavbe.

Základné požiadavky pod?a predpisov EÚ:
– mechanická odolnos? a stabilita
– požiarna bezpe?nos?
– hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia
– bezpe?nos? pri použití
– ochrana proti hluku
– úspora energie a tepelná ochrana.Výber zatep?ovacieho systému
V našich podmienkach požiadavkám na zateplenie rodinného domu plne vyhovuje kontaktný zatep?ovací systém z polystyrénových platní alebo platní z minerálnej vlny, ktoré pripev?ujeme na fasádu lepením a rozpernými kotvami (hmoždinkami). Povrchová úprava pozostáva z vrstvy   vystužcovacej omietky (spevnenej sklovláknitou mriežkou) a z finálnej tenkovrstvej omietky.

Zatep?ovací systém je pomerne ve?ká investícia, ktorá by sa svojím významom dala prirovna? napríklad k streche domu, a zateplenie by malo slúži? roky bez nepríjemných problémov. Preto je vhodné prenecha? túto prácu odbornej firme, ktorá má na tieto práce certifikát.

?i sa už rozhodneme realizova? zateplenie svojpomocne, alebo prostredníctvom firmy, je kvôli kontrole a osobnej istote vhodné oboznámi? sa s pracovným postupom. V oboch prípadoch sa oplatí využi? ponuku predajcov zatep?ovacích systémov na poradenstvo, prípadne návrh projektu, ako i na výkon odborného doh?adu.


Odporú?ané náradie
Kvalita vykonaných prác je závislá aj od druhu použitého náradia. Preto na jej realizáciu používame iba kvalitné náradie: nehrdzavejúce nádoby na miešanie, murárske hladidlo a lyžicu z nehrdzavejúcej ocele, špirálový mieša?, elektrickú v?ta?ku, nožík na rezanie sie?oviny, pílku a brúsny papier na polystyrén, vodováhu, štetku, filcový val?ek, plastové hladidlo, vyrovnávaciu latu 2 m dlhú, olovnicu.Obmedzenia pri realizácii

Kontaktné zatep?ovacie systémy možno vo všeobecnosti realizova? do teploty + 5 ºC (do komponentov nesmieme primiešava? akéko?vek chemické prísady proti zamrznutiu). Pri práci prekáža aj silný vietor a dáž?, ale aj intenzívne slne?né žiarenie. Tieto faktory vplývajú na nerovnorodé vysychanie jednotlivých vrstiev systému. Na povrchovú úpravu nepoužívame tenkovrstvé omietky tmavých farebných odtie?ov, ktorých stupe? svetlosti je menší ako 25.


Prípravné práce a požiadavky na podklad
Pri rekonštrukciách a dodato?nom zatep?ovaní budov musíme staré omietky preklepa?, oduté ?asti a všetky vo?ne oddelite?né ?asti muriva odstránime a stenu zreparujeme. Odchýlky od roviny vä?šie ako 5 mm pred za?atím prác opravíme vápenno-cementovou omietkou.

Klampiarske prvky musíme upravi? pod?a finálnej roviny fasády, ktorá bude predsadená oproti pôvodnej o hrúbku tepelnoizola?ného systému. Prispôsobíme parapetné plechy, oplechovanie atiky a ríms, odsadíme od budovy strešné zvody, hromozvody a ostatné konštrukcie pripevnené na povrchu fasády.

Podklad pod zatep?ovací systém musí by? suchý, pevný, zbavený ne?istôt. Preto po ukon?ení uvedených prípravných prác plochu fasády oprášime, poometáme a napokon umyjeme, respektíve opláchneme prúdom vody.

Pri novostavbách môžeme izoláciu lepi? priamo na nosné murivo bez predchádzajúceho omietnutia. Vtedy však skontrolujeme, ?i sú dôkladne vyplnené sty?né a ložné škáry a prípadnú vyte?enú maltu odstránime.
 

Montáž tepelnoizola?ného systému

Založenie sokla a prvého radu
Na vyschnutý, vopred pripravený podklad pripevníme rozperkami (hmoždinkami) a skrutkami do dreva soklový hliníkový profil alebo hob?ovanú latu, ktoré pod?a vodováhy vyrovnáme do vodorovnej polohy.

 

Spôsob zakladania bez soklovej lišty – „na latu“   Spôsob založenia tepelnoizola?ného materiálu do soklového profilu

Ak použijeme hliníkový soklový profil, nanesieme na zadnú stranu polystyrénových dosák rozmiešanú lepiacu maltu a dosky ukladáme priamo do profilu. Po obvode dosky nanášame pás lepiacej malty hrubý asi 2 – 3 cm a široký asi 6 – 8 cm. Do stredu dosky umiestnime na troch miestach maltové ter?e. Ke? dosku priložíme na stenu a pritla?íme, vznikne lepený spoj na asi 30 – 50 % plochy. Osadenie každej dosky prekontrolujeme vodováhou. Nerovnosti pod soklovým profilom vyplníme dištan?nými podložkami a priestor medzi soklovou lištou a stenou zatrieme lepiacou maltou.


 
Soklová lišta musí by? vo vodorovnej polohe.   Soklovú lištu upev?ujeme na stenu zat?kacími rozperkami.

Ak zakladáme sokel pomocou hob?ovanej laty, postupujeme nasledovne: Pripravíme si pásy sklovláknitej mriežky asi 40 cm široké. Na stenu, tesne nad provizórne pripevnenú vodorovnú latu, nanesieme vrstvu lepiacej malty, do ktorej natla?íme sklovláknitú mriežku. Mriežku ukladáme tak, že zo 40 cm šírky lepíme na stenu pás široký asi 15 cm a 25 cm necháme vo?ne visie? pod latou. Na zadnú stranu polystyrénovej platne nanesieme po obvode a do strednej ?asti lepiacu maltu a plat?u prilepíme tesne nad vodiacu latu. Po zaschnutí platne pre?nievajúcu mriežku pretiahneme okolo jej spodnej hrany a zamaltujeme ju vopred nanesenou lepiacou maltou.

Obr.: Na izoláciu z minerálnej vlny nanášame lepidlo celoplošne.

Vhodnejší je však prvý spôsob so soklovou lištou, ktorá zárove? vytvára odkvapový nos na vodu stekajúcu po fasáde.

Šírka soklového profilu závisí od hrúbky polystyrénu. Obvykle používame šírku profilu o 3 mm vä?šiu, než je hrúbka polystyrénu.

 
Na rohoch budovy platne preväzujeme.   Škáry medzi izola?nými doskami nesmú korešpondova? so škárami a trhlinami v podklade, ani s rozhraniami rozli?ných materiálov.
 
Kladenie tepelnoizola?ných polystyrénových platní
Po uložení spodného radu polystyrénových platní pokra?ujeme v kladení ?alších platní na väzbu smerom hore. Dôsledne dodržiavame predpísané detaily – na každom vo?nom konci dosák, t.j. pod parapetným plechom na vo?nom nároží budovy, ?i na sokloch, podkladáme pod platne pás mriežky, ktorým hrany dosák dodato?ne obalíme. Uloženie každej platne kontrolujeme vodováhou, zvislos? olovnicou, rovinnos? uloženia zasa dvojmetrovou hliníkovou latou.

Obr.: Na obvod dosky nanesieme pás lepiacej malty a do stredu tri ter?e.

 

Poistné kotvenie
Po prilepení platní na fasádu, a ke? je lepiaca malta už dokonale zatvrdnutá (minimálne 24 hodín), ich ešte dodato?ne poistíme upev?ovacími rozpernými kotvami. Na jednu plat?u dávame po 2 – 3 ks rozperných kotiev, t.j. na 1 m² je spotreba 4 – 6 ks. Po?et rozperných kotiev na 1 m² sa stanovuje pod?a polohy plochy na objekte (nárožia, výška miesta, plocha v strede steny a pod.). Na okrajoch a mimoriadne exponovaných miestach sa ich po?et môže zvýši? až na 5 ks na meter d?žky. Hlava rozpernej kotvy má by? zapustená asi 2 mm do polystyrénovej platne, pri?om jej telo musí by? ukotvené v nosnej ?asti muriva. V betóne a v murive z pálených tehál v h?bke minimálne 35 mm, v dierovaných tehlách minimálne 55 mm a v pórobetónových tvárniciach minimálne 75 mm. Otvory do dierovaných tehál a pórobetónu v?tame bez príklepu!


Brúsenie platní
Po dokonalom zatuhnutí lepiacej malty (1 – 2 dni) fasády prebrúsime, aby sme vytvorili dokonale rovinnú plochu, odstránili drobné výstupky a nerovnosti. Brúseniu venujeme patri?nú pozornos?, pretože ostatné úkony už všetky prípadné nerovnosti neodstránia, ale iba skopírujú.

Platne brúsime špeciálnym hoblíkom a rovinnos? brúsenia kontrolujeme dvojmetrovou hliníkovou latou. Pri brúsení platní na nárožiach si tiež pomáhame vodiacou latou. Po vybrúsení musíme dokonale poometa? a o?isti? celú plochu od zvyškov polystyrénu.


Vystužovacia vrstva
Na vybrúsenom povrchu tepelnoizola?ných dosák nanesieme vystužovaciu vrstvu – asi 2 mm zamiešanej armovacej malty. Vopred si pripravíme pásy sklovláknitej mriežky dlhé asi 3 – 5 m – aby sa s nimi dalo ?ahšie manipulova?. Na ?erstvo nanesenú maltu ukladáme   vystužovaciu sklennú mriežku, ktorú do nej okamžite vtlá?ame a zahladzujeme antikorovým hladidlom. Jednotlivé kusy mriežky spájame vzájomne s presahom 10 cm. Všetky vo?ne prístupné hrany a rohy (nárožia, ostenia a pod.) zabezpe?íme rohovým profilom s vystužovacou mriežkou.

Po zahladení a stiahnutí prebyto?nej armovacej malty je hrúbka  vystužovacej vrstvy asi 2 – 4 mm, minimálne však 2 mm. Pri realizácii dbáme na to, aby všetky plochy izolantu boli dokonale obalené mriežkou uloženou v armovacej malte.


 
Rozmery zat?kacích rozperných kotiev (hmoždiniek) musíme prispôsobi? hrúbke izolantu a kvalite podkladového materiálu.   Po vytvrdnutí lepiacej malty skontrolujeme dvojmetrovou hliníkovou latou rovinnos? platní a pod?a potreby ich povrch prebrúsime špeciálnym hoblíkom.

Okolo okenného otvoru najprv obalíme mriežkou plochy ostenia, potom plochy nadpražia okenného otvoru a nakoniec na rovinu fasády (na roh okenného otvoru) ešte pod uhlom 45 stup?ov uložíme pás mriežky dlhý asi 30 cm a široký 20 cm.

Presah sie?oviny za roh má by? min. 20 cm. Na hrany ostenia používame rohové profily s integrovanou mriežkou, ktoré umož?ujú vytvára? kvalitné detaily.


Spevnenie vystužovacej vrstvy
Na obzvláš? exponovaných miestach fasády (sokle, fasáda do výšky prvého nadzemného podlažia, okolie okien, nárožia na prízemí a pod.) je vhodné vytvori? vystužovaciu vrstvu z pevnejšej mriežky (napríklad Panzergewebe), alebo dvojnásobne uložíme bežnú sklovláknitú mriežku. V tomto prípade druhú vrstvu armovacej malty nanášame na zavädnutú, respektíve vyschnutú pôvodnú vystužovaciu vrstvu. Do druhej vrstvy malty opätovne uložíme sklenú mriežku, zahladíme antikorovým hoblíkom a prebyto?nú maltu stiahneme.

 
Po zahladení a stiahnutí prebyto?nej armovacej malty je hrúbka vystužovacej vrstvy asi 2 – 4 mm – minimálne však 2 mm.   Mriežku zapracovávame do malty od stredu k okrajom.

Podkladový náter
Po dokonalom vyschnutí vystužovacej vrstvy (spravidla minimálne 7 dní) z nej odstránime brúsnym papierom prípadné malé nerovnosti a nanesieme podkladový náter v príslušnom farebnom odtieni. Náter pred použitím dôkladne rozmiešame a nanášame ho štetkou alebo filcovým val?ekom. Náter slúži nielen na zníženie nasiakavosti podkladu, ale aj na ?iasto?né zjednotenie farby podkladu s farbou povrchovej úpravy. Preto je dôležité, aby sme dôkladne premiešali usadenú vrstvu pigmentov. Pred nanesením tenkovrstvej omietky musí by? podkladový náter dokonale suchý.


 
Po dokonalom vysušení vystužovacej vrstvy a skontrolovaní jej rovinnosti nanesieme na ?u vhodný podkladový náter.   Tenkovrstvé omietky nanášame na dokonale vyzretý podklad, ošetrený podkladovým náterom, ktorý tiež musí by? úplne vyschnutý.

Nanášanie tenkovrstvej omietky
Pred za?atím prác pozakrývame parapetné plechy, krepovanou lepiacou páskou zalepíme okenné rámy a okná prekryjeme plastikovou fóliou.

Než za?neme omieta?, skontrolujeme, ?i majú všetky vedrá rovnaké šarže. Okrem toho je vhodné zmieša? hmotu zo všetkých vedier, prípadne upravi? konzistenciu omietky, pretože rôzny podklad a poveternostné podmienky vyžadujú rôznu hustotu omietky. Správnu konzistenciu má omietka vtedy, ke? pri na?ahovaní nepadá zo steny, dobre sa rozotiera, ale nesteká po podklade... Konzistenciu omietky môžeme upravi? pridaním malého množstva vody v rozmedzí od 0 do 0,5 litra vody na vedro, pri?om dávame pozor, aby sme omietku nepreriedili.

Rozmiešanú tenkovrstvú omietku nanášame na podklad antikorovým hladidlom v hrúbke rolujúcich z?n. Je dôležité, aby sme finálnu úpravu povrchu robili na omietke rovnakej vlhkosti. Najvhodnejšie je preto také zloženie pracovnej ?aty, aby dvaja pracovníci omietku na?ahovali a tretí ju finálne upravoval. Na?ahovanie omietky robíme antikorovým hladidlom a finálnu úpravu plastovým hladidlom. Prácu neprerušujeme až do ukon?enia celej upravovanej plochy.

Ochranné krepové pásky na stykoch pri oknách odstra?ujeme ihne? po zahladení omietky. Prípadné zne?istenie odstra?ujeme okamžite, pretože zaschnutá omietka sa vyzna?uje vysokou prídržnos?ou k podkladu.


Pod?a príru?ky Poradca Weber-Terranova pripravil Dušan Brindza
Foto a kresby: Weber-Terranova a Radovan Tomeš
zdroj: urobsisam.sk


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     SLOVENSKÝ  PROJEKT MERANÍ GEOPATOGÉNNYCH ZÓN a GEOANOMÁLIÍ


Geologicka-mapa-SR-FB

          Projekt meraní Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) prebieha za ú?elom štatistického vyhodnocovania podielu negatívnych zón v obydliach na celom Slovensku. Postupne bude vytvorená mapa s vyhodnotením lokalít viac, alebo menej vhodných na bývanie z h?adiska štatistického výskytu geoanomálií a geopatogénnych zón.  agentúra INGFOUR s.r.o. realizuje výjazdové merania Geopatogénnych Zón (Geoanomálií) pod vybranými obydliami na celom Slovensku.  Za ú?elom vyhodnotenia štatistického a geologického rozloženia geoanomálií pod obývanými oblas?ami. Zárove? sa sleduje aj vplyv ur?itých architektonických prvkov obydlí, ktoré samy o sebe vedia ur?itým spôsobom eliminova?  geoanomálie a GPZ.
           Zameraním geopatogénnych zón vo Vašom obydlí  zistíte aké opatrenia urobi?, aby ste sa doma cítili naozaj dobre. Napríklad jednoduchou zmenou umiestnenia miest kde spíte alebo sa najdlhšie zdržujete mimo geopatogénnych zón . Viac informácií: TU

 

Pozri tiež:

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula 


 

 
 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia