» Pridaj medzi obľúbené   » Hlavná Stránka

Prihlásenie
Meno: 
Heslo:


Nové firmy
 

Najviac hľadané výrazy
 

Inzercia


gpz

Faktory ovplyvnujuce cenu zateplenia budov
 
Pridané: 02.07.2013 Vytlačiť článok
 
Ako sa zorientova? v cenách a jednotkové ceny základných materiálov zatep?ovacích systémov
 
 

Pozri tiež:

Meranie a eliminácia Geopatogénnych Zón (GPZ): www.dracie-zily.sk ,

Levandu?a lekárska priamo od pestovate?ky: www.byvajme.sk/levandula  

Faktory ovplyv?ujúce cenu zateplenia fasády


Na cenu realizácie obnovy fasády jej zateplením má výrazny vplyv zvolený systém zateplenia. Výrazné rozdiely sú medzi kontaktnými a odvetranými zatep?ovacími systémami.
Rozdiely sú aj v nákladoch na zateplenie obvodového pláš?a zhotoveného z kontaktného zatep?ovacieho systému. Tieto sú dané typom budovy v závislosti na:

 1. výške budovy; pri požiarnej výške budovy vyššej ako 22,5 m je potrebné od uvedenej výšky použi? KZS s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny, ktorá má vyššiu cenu ako tepelná izolácia z penového polystyrénu; naviac pri použití minerálnovláknitých dosiek je potrebné použi? dvojnásobný po?et rozperných kotiev vyplývajúci z potreby prikotvenia nielen tepelnoizola?ných dosiek, ale následne aj výstužnej mriežky;
 2. podlažnosti; pri budovách s menším po?tom podlaží na 1 m2 podlahovej plochy pripadá vä?ší podiel nákladov za?iatku a ukon?enia systému a ostatných detailov a plôch, ktoré priamo nesúvisia s užívaným vnútorným priestorom (týka sa to najmä bytov v bytových domoch);
 3. konštruk?nej výške podlažia; ?ím je vä?šia konštruk?ná výška podlažia, tým bude aj vä?šia plocha zateplenia, ktorá pripadá na 1 m2 podlahovej plochy podlaží;
 4. na podiele plnej ?asti fasády; pri vä?šom percente plochy otvorových konštrukcií sú vzh?adom na menšiu plochu obvodovej konštrukcie nižšie náklady na zateplenie; menšiu plochu je potrebné zatepli? aj, ak sa budova nachádza v radovej zástavbe (nie je potrebné zatepli? štíty, ale je potrebné rieši? dilatáciu); pri vä?šej ploche otvorových konštrukcií výrazne vzrastú náklady na ich výmenu a je potrebné zváži? aj náklady súvisiace s výmenou oplechovania parapetov;
 5. ploche ostení a nadpraží otvorov dané ve?kos?ou otvorov a h?bke osadenia otvorových konštrukcií;
 6. kvalite povrchu pôvodnej konštrukcie, rozsahu potreby vyrovnania a opráv povrchu pôvodnej konštrukcie obvodového pláš?a; pri drsných povrchoch je vyššia spotreba lepiacej malty.

 

Všetky vyššie uvedené plochy sa najpresnejšie stanovia pod?a projektovej dokumentácie spracovanej pre konkrétnu realizáciu. Pod?a nej sa vyhotoví výkaz výmer a nadväzne rozpo?et, ktorý zoh?ad?uje ceny konkrétneho zatep?ovacieho systému pod?a cenníka. Zapo?ítané sú všetky doplnkové profily, tmely, ale aj vynútená vyššia spotreba materiálov vo?i uvažovanej spotrebe pod?a vykázaných m2. D?žka rozperných kotiev narastá hrúbkou tepelnej izolácie a teda narastá aj cena kotvenia.Vyššia spotreba napr. výstužnej mriežky súvisí so zakladaním a prekrývaním výstužnej mriežky. Spotreba materiálu na vyhotovenie povrchovej úpravy vzrastá hrúbkou vrstvy a tá závisí na zvolenej ve?kosti zrna plniva (1,5 až 3 mm). Náklady sa pre rovnaký kontaktný systém zateplenia menia aj v závislosti od zvolenej farby vonkajšieho povrchu. Ceny jednotlivých odtie?ov sú rozdielne.

Návrh zatep?ovacieho systému závisí aj od ú?elu využívania budovy. Pri vyššej úrovni vlhkostného namáhania je dôležité správne navrhnú? zatep?ovacie systém zoh?ad?ujúci difúziu vodnej pary. Vhodnejšie sú potom kontaktné zatep?ovacie systémy s tepelnoizola?nou vrstvou na báze minerálnej vlny a povrchové vrstvy zo silikátových a minerálnych omietok. Pre budovy s vlhkými prevádzkami (napr. plavárne) je žiadúce uplatni? odvetrané zatep?ovacie systémy.

Cenové rozpätie pre jednotlivé zatep?ovacie systémy vyplýva z rôzneho prístupu zhotovite?a. Každý zhotovite? navrhuje cenu v závislosti na technickom a strojnom vybavení, potrebe zariadenia staveniska, nákladoch na dopravu pracovníkov apod. (režijné náklady). V sú?asnosti sú rozdiely v priamych nákladoch na mzdu pracovníkov pod?a lokality. Priame  náklady na materiál sa líšia ve?mi málo medzi kontaktnými systémami, ktoré sú zhotovované v skladbe pod?a certifikátu. Cena materiálov môže by? ovplyvnená konkrétnymi akciami alebo rabatmi. Cena jednotlivých komponentom je orienta?ne uvedená v tabu?ke 1. Ak je cena zateplenia v jednotkových cenách stanovovaná objektívne, mala by sa pohybova? v rozpätí uvedenom v tabu?ke 2.


Tabu?ka ?. 1: Orienta?né jednotkové ceny základných materiálov kontaktných zatep?ovacích systémov (CÚ 2000)
P.?.
Materiál
M.J.
Spotreba M.J. / m2
Sk / M.J.
1.
Lepiaca stierka
kg
6,0
18,60
2.
Penový polystyrén  PSE hr. 60 mm
m2
1,0
102,00
3.
Extrudovaný polystyrén XPS hr. 60 mm
m2
1,0
345,00
4.
Minerálnovláknité dosky  hr. 60 mm
m2
1,0
305,00
5.
Minerálnovláknité lamely hr. 60 mm
m2
1,0
235,00
6.
Minerálnovláknité dosky na zateplenie plochej strechy hr. 100 mm 
m2
1,0
399,00
7.
Sklotextilná výstužná mriežka
bm
1,1
50,00
8.
Tanierové rozperné kotvy d?žky 115 mm
ks
4
24,00
9.
Tanierové rozperné kotvy d?žky 155 mm
ks
4
32,00
10.
Tanierové rozperné kotvy d?žky 175 mm
ks
4
36,00
11.
Akrylátová tenkovrstvová omietka
kg
0,3
60,00
 
Omietka škrabaná, štruktúra 2 mm
kg
3,1
60,00
12.
Silikátová tenkovrstvová omietka základná
kg
0,3
93,00
 
Omietka silikátová škrabaná, štruktúra 2 mm
kg
3,2
64,00
13.
Silikónová tenkovrstvová omietka základná
kg
0,15
100,00
 
Omietka Silikónová  -  škrábaná, štruktúra 2 mm
kg
3,2
71,50
14.
Minerálna tenkovrstvová základná omietka
kg
0,3
60,00
 
Omietka uš?achtilá škrabaná, štruktúra 2 mm
kg
3,5
22,50
15.
Hydroizolácia – modifikované asf. pásy (1 vrstva)
m2
1,1
168,00
16.
Fólie  Fatrafol 810   hr. 1,5 mm   (do 1000 m2)
m2
1,1
259,00

Tabu?ka ?. 2: Orienta?né náklady na zatep?ovacie sytémy                                        
P.?.
Druh zatep?ovacieho systému s rozlíšením vybraných komponentov
Cena v Sk/m2 obvodového pláš?a
bez DPH
s 19% DPH
.
Odvetrané zatep?ovacie systémy    
1.
- obklad z plastových lamiel
1000,- až 1300,-
1190,- až 1560,-
2.
- iné obkladové dosky
viac ako 2000,-
viac ako 2380,-
 
Kontaktné zatep?ovacie systémy
 
 
1.
- s tepelnou izoláciou na báze     penového polystyrénu
950,- až 1200,-
1130,- až 1430,-
2.
- s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny
1150,- až 1350,-
1370,- až 1610,-

Ceny uvedené v tabu?ke ?. 2 sú stanovené ako informatívne na základe viacerých projektov a sú tvorené cenovými pravidlami pri stanovovaní ZRN. V uvedených cenách sú zapo?ítané aj kompletáž a VRN.


Poznámka:
Faktory ovplyv?ujúce cenu zateplenia fasády boli prevzaté z publikácie Sternová a kol. Zatep?ovanie obvodových pláš?ov budov.Bratislava:Eurostav, 2002
Zdroj:

Faktory ovplyv?ujúce cenu zateplenia fasády


Na cenu realizácie obnovy fasády jej zateplením má výrazny vplyv zvolený systém zateplenia. Výrazné rozdiely sú medzi kontaktnými a odvetranými zatep?ovacími systémami.
Rozdiely sú aj v nákladoch na zateplenie obvodového pláš?a zhotoveného z kontaktného zatep?ovacieho systému. Tieto sú dané typom budovy v závislosti na:

 1. výške budovy; pri požiarnej výške budovy vyššej ako 22,5 m je potrebné od uvedenej výšky použi? KZS s tepelnou izoláciou na báze minerálnej vlny, ktorá má vyššiu cenu ako tepelná izolácia z penového polystyrénu; naviac pri použití minerálnovláknitých dosiek je potrebné použi? dvojnásobný po?et rozperných kotiev vyplývajúci z potreby prikotvenia nielen tepelnoizola?ných dosiek, ale následne aj výstužnej mriežky;
 2. podlažnosti; pri budovách s menším po?tom podlaží na 1 m2 podlahovej plochy pripadá vä?ší podiel nákladov za?iatku a ukon?enia systému a ostatných detailov a plôch, ktoré priamo nesúvisia s užívaným vnútorným priestorom (týka sa to najmä bytov v bytových domoch);
 3. konštruk?nej výške podlažia; ?ím je vä?šia konštruk?ná výška podlažia, tým bude aj vä?šia plocha zateplenia, ktorá pripadá na 1 m2 podlahovej plochy podlaží;
 4. na podiele plnej ?asti fasády; pri vä?šom percente plochy otvorových konštrukcií sú vzh?adom na menšiu plochu obvodovej konštrukcie nižšie náklady na zateplenie; menšiu plochu je potrebné zatepli? aj, ak sa budova nachádza v radovej zástavbe (nie je potrebné zatepli? štíty, ale je potrebné rieši? dilatáciu); pri vä?šej ploche otvorových konštrukcií výrazne vzrastú náklady na ich výmenu a je potrebné zváži? aj náklady súvisiace s výmenou oplechovania parapetov;
 5. ploche ostení a nadpraží otvorov dané ve?kos?ou otvorov a h?bke osadenia otvorových konštrukcií;
 6. kvalite povrchu pôvodnej konštrukcie, rozsahu potreby vyrovnania a opráv povrchu pôvodnej konštrukcie obvodového pláš?a; pri drsných povrchoch je vyššia spotreba lepiacej malty.

 

Všetky vyššie uvedené plochy sa najpresnejšie stanovia pod?a projektovej dokumentácie spracovanej pre konkrétnu realizáciu. Pod?a nej sa vyhotoví výkaz výmer a nadväzne rozpo?et, ktorý zoh?ad?uje ceny konkrétneho zatep?ovacieho systému pod?a cenníka. Zapo?ítané sú všetky doplnkové profily, tmely, ale aj vynútená vyššia spotreba materiálov vo?i uvažovanej spotrebe pod?a vykázaných m2. D?žka rozperných kotiev narastá hrúbkou tepelnej izolácie a teda narastá aj cena kotvenia.Vyššia spotreba napr. výstužnej mriežky súvisí so zakladaním a prekrývaním výstužnej mriežky. Spotreba materiálu na vyhotovenie povrchovej úpravy vzrastá hrúbkou vrstvy a tá závisí na zvolenej ve?kosti zrna plniva (1,5 až 3 mm). Náklady sa pre rovnaký kontaktný systém zateplenia menia aj v závislosti od zvolenej farby vonkajšieho povrchu. Ceny jednotlivých odtie?ov sú rozdielne.

Návrh zatep?ovacieho systému závisí aj od ú?elu využívania budovy. Pri vyššej úrovni vlhkostného namáhania je dôležité správne navrhnú? zatep?ovacie systém zoh?ad?ujúci difúziu vodnej pary. Vhodnejšie sú potom kontaktné zatep?ovacie systémy s tepelnoizola?nou vrstvou na báze minerálnej vlny a povrchové vrstvy zo silikátových a minerálnych omietok. Pre budovy s vlhkými prevádzkami (napr. plavárne) je žiadúce uplatni? odvetrané zatep?ovacie systémy.

Cenové rozpätie pre jednotlivé zatep?ovacie systémy vyplýva z rôzneho prístupu zhotovite?a. Každý zhotovite? navrhuje cenu v závislosti na technickom a strojnom vybavení, potrebe zariadenia staveniska, nákladoch na dopravu pracovníkov apod. (režijné náklady). V sú?asnosti sú rozdiely v priamych nákladoch na mzdu pracovníkov pod?a lokality. Priame  náklady na materiál sa líšia ve?mi málo medzi kontaktnými systémami, ktoré sú zhotovované v skladbe pod?a certifikátu. Cena materiálov môže by? ovplyvnená konkrétnymi akciami alebo rabatmi. Cena jednotlivých komponentom je orienta?ne uvedená v tabu?ke 1. Ak je cena zateplenia v jednotkových cenách stanovovaná objektívne, mala by sa pohybova? v rozpätí uvedenom v tabu?ke 2.
Tabu?ka ?. 2: Orienta?né náklady na zatep?ovacie sytémy                                        


 

Novinky emailom
Máte záujem dostávať do emailovej schránky novinky, informácia články z tohto portálu?
Prihláste sa!
Email:

TOP ponuky
Hľadať v ponukách:
 

TOP články
 
www.byvajme.sk® Hlavná Stránka | Kontakty | Registrácia